Kulttuurimatkailua edistävä Culture Finland -hanke on arvioitu

MDI arvioi Visit Finlandille (Business Finland) kulttuurimatkailun koordinaatiota edistävän Culture Finland -kattohankkeen toimintaa, tuloksia ja hyödyllisyyttä sekä antoi suosituksia kulttuurimatkailun kehittämiselle tulevaisuudessa.

Culture Finland -katto-ohjelman tavoitteena on lisätä Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa tapahtuvaa kulttuurimatkailua edistämällä kulttuuri- ja matkailualoilla toimivien tahojen yhteistyötä uusien, houkuttelevien kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Näin pyritään edistämään kulttuurivientiä, kulttuurin ja luovan alan tuotantoja ja työllisyyttä sekä matkailun ympärivuotista tuotetarjontaa.

Katto-ohjelmaa pidetään asiantuntevana tahona, ja sen nähdään onnistuneen tavoitteidensa saavuttamisessa yleisesti ottaen hyvin. Katto-ohjelma on onnistunut erityisesti niissä tavoitteissa, jotka ovat ohjelmalla suoraan saavutettavissa. Ohjelman käytännön toimeenpano on ollut resursseihin suhteutettuna onnistunutta. Hyödyt kohde- ja sidosryhmille syntyvät usein ohjelman muodostamien verkostojen kautta. Ohjelman käytännön kehittämistyön toimenpiteitä on kuitenkin tarpeen vahvistaa ja lisätä ohjelman kohde- ja sidosryhmien saaman hyödyn ja vaikuttavuuden edistämiseksi.

Arvioinnin määrällinen aineisto perustui hankkeiden rahoitussuunnitelmiin, toteutuneeseen rahoitukseen ja toimenpiteisiin. Laadullinen aineisto koostui olemassa olevasta dokumenttiaineistosta, jota täydennettiin arvioinnin omalla aineistonkeruulla: sähköisillä kyselyillä sidosryhmille sekä haastatteluilla.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa