Kulttuurimatkailua edistävä Culture Finland -hanke on arvioitu

MDI arvioi Visit Finlandille (Business Finland) kulttuurimatkailun koordinaatiota edistävän Culture Finland -kattohankkeen toimintaa, tuloksia ja hyödyllisyyttä sekä antoi suosituksia kulttuurimatkailun kehittämiselle tulevaisuudessa.

Culture Finland -katto-ohjelman tavoitteena on lisätä Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa tapahtuvaa kulttuurimatkailua edistämällä kulttuuri- ja matkailualoilla toimivien tahojen yhteistyötä uusien, houkuttelevien kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Näin pyritään edistämään kulttuurivientiä, kulttuurin ja luovan alan tuotantoja ja työllisyyttä sekä matkailun ympärivuotista tuotetarjontaa.

Katto-ohjelmaa pidetään asiantuntevana tahona, ja sen nähdään onnistuneen tavoitteidensa saavuttamisessa yleisesti ottaen hyvin. Katto-ohjelma on onnistunut erityisesti niissä tavoitteissa, jotka ovat ohjelmalla suoraan saavutettavissa. Ohjelman käytännön toimeenpano on ollut resursseihin suhteutettuna onnistunutta. Hyödyt kohde- ja sidosryhmille syntyvät usein ohjelman muodostamien verkostojen kautta. Ohjelman käytännön kehittämistyön toimenpiteitä on kuitenkin tarpeen vahvistaa ja lisätä ohjelman kohde- ja sidosryhmien saaman hyödyn ja vaikuttavuuden edistämiseksi.

Arvioinnin määrällinen aineisto perustui hankkeiden rahoitussuunnitelmiin, toteutuneeseen rahoitukseen ja toimenpiteisiin. Laadullinen aineisto koostui olemassa olevasta dokumenttiaineistosta, jota täydennettiin arvioinnin omalla aineistonkeruulla: sähköisillä kyselyillä sidosryhmille sekä haastatteluilla.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa