Kulttuurimatkailua edistävä Culture Finland -hanke on arvioitu

MDI arvioi Visit Finlandille (Business Finland) kulttuurimatkailun koordinaatiota edistävän Culture Finland -kattohankkeen toimintaa, tuloksia ja hyödyllisyyttä sekä antoi suosituksia kulttuurimatkailun kehittämiselle tulevaisuudessa.

Culture Finland -katto-ohjelman tavoitteena on lisätä Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa tapahtuvaa kulttuurimatkailua edistämällä kulttuuri- ja matkailualoilla toimivien tahojen yhteistyötä uusien, houkuttelevien kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Näin pyritään edistämään kulttuurivientiä, kulttuurin ja luovan alan tuotantoja ja työllisyyttä sekä matkailun ympärivuotista tuotetarjontaa.

Katto-ohjelmaa pidetään asiantuntevana tahona, ja sen nähdään onnistuneen tavoitteidensa saavuttamisessa yleisesti ottaen hyvin. Katto-ohjelma on onnistunut erityisesti niissä tavoitteissa, jotka ovat ohjelmalla suoraan saavutettavissa. Ohjelman käytännön toimeenpano on ollut resursseihin suhteutettuna onnistunutta. Hyödyt kohde- ja sidosryhmille syntyvät usein ohjelman muodostamien verkostojen kautta. Ohjelman käytännön kehittämistyön toimenpiteitä on kuitenkin tarpeen vahvistaa ja lisätä ohjelman kohde- ja sidosryhmien saaman hyödyn ja vaikuttavuuden edistämiseksi.

Arvioinnin määrällinen aineisto perustui hankkeiden rahoitussuunnitelmiin, toteutuneeseen rahoitukseen ja toimenpiteisiin. Laadullinen aineisto koostui olemassa olevasta dokumenttiaineistosta, jota täydennettiin arvioinnin omalla aineistonkeruulla: sähköisillä kyselyillä sidosryhmille sekä haastatteluilla.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa