Kulttuuri koko kaupungin yhteiseksi asiaksi – MDI tukemassa Porvoon kulttuuriohjelman laadintaa

MDI oli mukana tukemassa Porvoon kulttuuriohjelman laadintaa yhdessä MDI:n kumppanin Krista Petäjäjärven kanssa. Projektin tarkoituksena oli muodostaa yhteinen visio ja konkreettinen toimenpideohjelma porvoolaisen kulttuurin kehittämiselle vuoteen 2030 saakka. Projektissa rakennettiin yhteistä ymmärrystä porvoolaisen kulttuurin kasvavasta painoarvosta osana kaupungin identiteettiä ja vetovoimaisuutta.

Työssä laadittiin Porvoon kulttuuritoiminnasta nykytilan kuvaus, järjestettiin työpajoja laajasti eri toimijoille sekä kerättiin aineistoa taiteen ja kulttuurin avaintoimijoiden haastatteluilla sekä kattavalla kyselyllä kuntalaisille. 

Haastatteluiden ja kyselyn vastausten perusteella porvoolaiset kokevat kaupungin kokoaan suurempana kulttuurikaupunkina ja kulttuurin merkittäväksi imagotekijäksi kaupungille. Vastauksissa kuitenkin kaivattiin sujuvampaa tiedonkulkua eri toimijoiden välille sekä päätöksentekoon avoimuutta kehittämisehdotuksille. Ennen kaikkea kulttuurista haluttiin koko kaupungin yhteinen asia.

Prosessi toteutettiin kaksikielisesti ja osana ohjelmaprosessia laadittiin Porvoon kulttuuritoiminnan nykytilaa kuvaavat tietokortit, joissa hyödynnettiin projektia varten luotua visuaalista ilmettä. Ohjelmaprosessissa järjestetyt hybridityöpajat nojautuivat taidelähtöisiin menetelmiin. Työpajoihin osallistui muun muassa kehittämisestä kiinnostuneita asukkaita, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia sekä kaupungin henkilöstöä ja päättäjiä.

Hankkeessa laadittu kulttuuriohjelma tiivistyy osana työprosessia muodostettuihin neljään temaattiseen kokonaisuuteen, joita varten laadittiin konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Toimenpiteiksi mainittiin muun muassa kaupungin tarjoama maksuton muskari päivähoitopäivän aikana, katutaideprojektien kokeilut, kulttuurin mahdollistaminen joukkorahoituskampanjoilla, esiintymislavan hankinta kaupunkilaisille, julkisen taiteen prosenttiperiaatteen toteuttaminen ja kaupungin taideresidenssien laaja käyttöönotto. 

Materiaalit:

https://www.porvoo.fi/porvoon-kaupungin-kulttuuriohjelma-2030

Kulturen bör bli hela stadens gemensamma sak – MDI medverkade i utarbetade av Borgås kulturprogram

MDI medverkade i utarbetade av kulturprogram för Borgå stad i samarbete med MDI:s samarbetspartner Krista Petäjäjärvi. Programmets målsättning var att utarbeta en gemensam vision och ett konkret åtgärdsprogram för utveckling av kultur i Borgå stad fram till år 2030 samt skapa kollektiv förståelse för kulturens position som en del av stadens identitet och dragkraft.

I projektet utarbetades en beskrivning av nuläget i kulturverksamheten i Borgå. Flera workshoppar arrangerades för olika aktörer. Materialinsamlingen innehöll intervjuer med centrala aktörer inom kost och kultur samt en övergripande invånarenkät. Materialet omfattade sammanlagt 24 intervjuer och 361 enkätsvar.     

Invånarnas syn på kulturstaden Borgå anses stor till sin omfattning och kulturen anses som en väsentlig del av stadens image. Det finns också ett behov för bättre informationsgång mellan aktörer och öppenhet i beslutsfattande angående utvecklingsförslagen, framkommer från enkätsvaren.

Processen var tvåspråkig och informationskort verkställdes som en del av programprocessen där nuläget i kulturverksamheten i Borgå beskrivs. Den visuella layouten för projektet tillämpades i samband med informationskorten.

Hybridworkshopparna arrangerades som en del av programprocessen och genomfördes med konstinriktade metoder.  Workshopdeltagarna var invånare, aktörer inom konst och kultur samt inom andra kreativa yrken, stadens personal, företagare och beslutsfattare som var intresserade att utveckla kulturverksamheten. Workshopparna bandades in så att man kan senare återvända sig till materialet.

Fyra tematiska helheter utarbetades i projektet och sammanställdes i kulturprogrammet. Varje helhet omfattar förslag på konkreta åtgärder bland annat en avgiftsfri musiklekskola som erbjuds under dagvårdsdagen av staden, gatukonstprojekt, gräsrotsfinansiering som understödsform, anskaffning av en scen för uppträdanden för invånaren, procentprincip för offentlig konst och konstnärsresidens till allmänt bruk.  

Material:

https://www.borga.fi/borga-stads-kulturprogram-2030

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa