Kokkolan kaupungin viestinnän kehittämisohjelmalle sparrausta

Kehittämisestä suuri osa on nykyään viestintää – ja kehittämistä ei voi nykyään tehdä ilman viestintää. MDI:llä on ilo jatkaa ponnisteluja yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa, kun loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018 tuotetaan viestinnän sparrausta sisällöllisesti vuoden 2017 aikana työstetystä strategiasta ponnistaen. Teemakorit ovat siis tutut, mutta viestinnän kanavat ovat uusia. Työssä huomioidaan myös kuntalain 29 §, jonka mukaan kunnan on tuotettava riittävästi tietoa kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Lisäksi kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Työssä kiinnitetään huomioita toimintatapoihin – kun kaikki toiminta on viestintää. Lisäksi pohditaan eri kanavien ja medioiden käyttöä, miten eri kanavilla viestitään ja miten media on mukana kertomassa kaupungin tekemisistä. Työssä kartoitetaan myös resurssit eli mitä viestintä vaatii ajallisesti ja taloudellisesti. Selvitettävänä kysymyksenä on, selvitäänkö nykyisillä resursseilla ja toimintatavoilla. Tuotoksena syntyy tiivis viestinnän kehittämisohjelma, jossa on kerrottu Kokkolan viestintäperiaatteet ja -tavat. Paperin kirjoitusvastuu on viestinnän virkamiehillä, MDI sparraa paperin valmistelua.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa