Käynnistyvissä VN TEAS -hankkeissa korostuvat osaaminen sekä innovaatio- ja työvoimapolitiikka

MDI:llä käynnistyy tänä vuonna neljä uutta valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa VN TEAS -hanketta, jotka kytkeytyvät teemoihin 6. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi ja 8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. MDI on vetäjänä kolmessa tutkimuskonsortiossa ja alihankkijana neljännessä.

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA) -hankkeessa tehdään innovaatioekosysteemien vaikuttavuutta ja mittareita koskeva analyyttinen ja perusteellinen selvitys, joka tuottaa tietoa kansallisten valmisteluprosessien sekä ennen kaikkea TKI-politiikkatoimien vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Tutkimus toteutetaan yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n kanssa.

TETTI-hankkessa tutkitaan työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksojen) toteutusta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta perusopetuksen aikana. Selvitystyön tavoitteena on rakentaa kattava tietopohja tukemaan TET-jaksojen valtakunnallisia kehittämistoimia ja työelämään tutustumisen potentiaalin parempaa hyödyntämistä perusopetuksen kehittämisessä. Lisäksi selvityshankkeella tuetaan valtionhallinnon toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Hankkeessa MDI:n kumppaneina ovat Nuorisotutkimusseura ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA) -hankkeen päätavoitteena on kuvata Suomessa markkinaehtoisesti toteutetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuutta ja tarjontaa. Tutkimuksessa pyritään hahmottamaan ja kuvaamaan koulutusmarkkinan tulevia kehityssuuntia. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä TK-Evalin ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa.

Lisäksi MDI on mukana Pellervon taloustutkimus PTT:n vetämässä ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikutuksia arvioivassa hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea päätöksentekoa ajantasaisella tutkimustiedolla.

Lue lisää

Vuonna 2021 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa