Käynnistyvissä VN TEAS -hankkeissa korostuvat osaaminen sekä innovaatio- ja työvoimapolitiikka

MDI:llä käynnistyy tänä vuonna neljä uutta valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa VN TEAS -hanketta, jotka kytkeytyvät teemoihin 6. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi ja 8. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. MDI on vetäjänä kolmessa tutkimuskonsortiossa ja alihankkijana neljännessä.

Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA) -hankkeessa tehdään innovaatioekosysteemien vaikuttavuutta ja mittareita koskeva analyyttinen ja perusteellinen selvitys, joka tuottaa tietoa kansallisten valmisteluprosessien sekä ennen kaikkea TKI-politiikkatoimien vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Tutkimus toteutetaan yhdessä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n kanssa.

TETTI-hankkessa tutkitaan työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksojen) toteutusta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta perusopetuksen aikana. Selvitystyön tavoitteena on rakentaa kattava tietopohja tukemaan TET-jaksojen valtakunnallisia kehittämistoimia ja työelämään tutustumisen potentiaalin parempaa hyödyntämistä perusopetuksen kehittämisessä. Lisäksi selvityshankkeella tuetaan valtionhallinnon toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Hankkeessa MDI:n kumppaneina ovat Nuorisotutkimusseura ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Koulutusmarkkinat Suomessa (KARMA) -hankkeen päätavoitteena on kuvata Suomessa markkinaehtoisesti toteutetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuutta ja tarjontaa. Tutkimuksessa pyritään hahmottamaan ja kuvaamaan koulutusmarkkinan tulevia kehityssuuntia. Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä TK-Evalin ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa.

Lisäksi MDI on mukana Pellervon taloustutkimus PTT:n vetämässä ammatillisen työvoimakoulutuksen toimivuutta ja vaikutuksia arvioivassa hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea päätöksentekoa ajantasaisella tutkimustiedolla.

Lue lisää

Vuonna 2021 käynnistettäviksi valitut hankkeet

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin