Jatkuvan oppimisen markkina on iso, mutta volyymin arviointi on vaikeaa

Esitys valkokankaalta luentosalissa

MDI toteutti yhdessä TK-Evalin ja FCG:n kanssa tutkimuksen jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinoista. Loppuraportti on nyt julkaistu valtioneuvoston Tietokäyttöön.fi -sivustolla. Jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa suomalaisilla koulutus- ja työmarkkinoilla. Markkinaehtoista koulutustarjontaa on erityisen paljon yritysten ja muiden organisaatioiden johdon koulutukseen. 

Jatkuva oppiminen on yhteiskunnan uudistumisen keskeinen kanava. Yksilöt, yritykset ja yhteisöt kuin yhteiskuntakin hyötyvät osaamisen vahvistamisesta myös perustutkinnon jälkeen. Työllisyyden edistäminen ja muuttuvan työelämän vaatimukset edellyttävät vahvaa panostusta työikäisen aikuisväestön osaamiseen. OECD on arvioinut, että suomalaisessa jatkuvan oppimisen koulutustarjonnassa on puutteita etenkin lyhyiden, työelämärelevanttien koulutusvaihtojen osalta. Tästä johtuen suuri osa jatkuvan oppimisen tarpeesta täytetään tutkintokoulutuksessa, mikä ei ole koulutusjärjestelmän tai yksilön kannalta tarkoituksenmukaista. 

Yksityinen markkina täydentää julkista tarjontaa

Suomessa on syntynyt markkinaehtoista koulutustarjontaa erityisen paljon yritysten ja muiden organisaatioiden johdon koulutukseen. Tutkimuksen perusteella yksityisen tarjoamat koulutuspalvelut eivät vahvasti keskity tietyille sisältöalueille, vaan muodostavat useita erillisiä markkinasegmenttejä. Oppilaitosten ja korkeakoulujen markkinaehtoisen koulutustoiminnan volyymi arvioitiin tutkimuksessa noin 170–230 miljoonan euron suuruiseksi, kun taas yksityisten yritysten koulutustarjonnan volyymin arvioitiin olevan sadoista miljoonista jopa yli miljardiin euroon. Yksityisen koulutusmarkkinan tarjonnan volyymien arviointi on kuitenkin epävarmaa, ja eri lähteiden ja laskentatapojen antama vaihteluväli on suuri. 

Yksityiset ja julkiset koulutustoimijat ovat pääosin tyytyväisiä koulutusmarkkinoiden toimintaan ja sektorien väliseen työnjakoon, vaikka yksityistä markkinaa jääkin toden-näköisesti syntymättä laajan julkisen tarjonnan vuoksi. Kilpailuneutraliteetin toteutumisesta on huolehdittava niissä markkinoiden osissa, joissa toimii sekä yksityis- että julkisomisteisia toimijoita. 

Jatkuvan oppimisen uudistusta palvelevassa Koulutusmarkkinat Suomessa -tutkimushankkeessa kuvattiin suomalaisen markkinaehtoisesti toteutetun, työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuutta, ominaispiirteitä ja tarjontaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä julkisten että yksityisten koulutustoimijoiden markkinaehtoisesti tarjoamaa, pääasiassa lyhytkestoista, ei-tutkintoon johtavaa koulutusta. 

Lisätietoa:

Valtioneuvoston kanslian tiedotteen löydät täältä.

Policy Briefin löydät täältä.

Raportin löydät täältä.