Jatkuvan oppimisen markkina on iso, mutta volyymin arviointi on vaikeaa

Esitys valkokankaalta luentosalissa

MDI toteutti yhdessä TK-Evalin ja FCG:n kanssa tutkimuksen jatkuvan oppimisen koulutusmarkkinoista. Loppuraportti on nyt julkaistu valtioneuvoston Tietokäyttöön.fi -sivustolla. Jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa suomalaisilla koulutus- ja työmarkkinoilla. Markkinaehtoista koulutustarjontaa on erityisen paljon yritysten ja muiden organisaatioiden johdon koulutukseen. 

Jatkuva oppiminen on yhteiskunnan uudistumisen keskeinen kanava. Yksilöt, yritykset ja yhteisöt kuin yhteiskuntakin hyötyvät osaamisen vahvistamisesta myös perustutkinnon jälkeen. Työllisyyden edistäminen ja muuttuvan työelämän vaatimukset edellyttävät vahvaa panostusta työikäisen aikuisväestön osaamiseen. OECD on arvioinut, että suomalaisessa jatkuvan oppimisen koulutustarjonnassa on puutteita etenkin lyhyiden, työelämärelevanttien koulutusvaihtojen osalta. Tästä johtuen suuri osa jatkuvan oppimisen tarpeesta täytetään tutkintokoulutuksessa, mikä ei ole koulutusjärjestelmän tai yksilön kannalta tarkoituksenmukaista. 

Yksityinen markkina täydentää julkista tarjontaa

Suomessa on syntynyt markkinaehtoista koulutustarjontaa erityisen paljon yritysten ja muiden organisaatioiden johdon koulutukseen. Tutkimuksen perusteella yksityisen tarjoamat koulutuspalvelut eivät vahvasti keskity tietyille sisältöalueille, vaan muodostavat useita erillisiä markkinasegmenttejä. Oppilaitosten ja korkeakoulujen markkinaehtoisen koulutustoiminnan volyymi arvioitiin tutkimuksessa noin 170–230 miljoonan euron suuruiseksi, kun taas yksityisten yritysten koulutustarjonnan volyymin arvioitiin olevan sadoista miljoonista jopa yli miljardiin euroon. Yksityisen koulutusmarkkinan tarjonnan volyymien arviointi on kuitenkin epävarmaa, ja eri lähteiden ja laskentatapojen antama vaihteluväli on suuri. 

Yksityiset ja julkiset koulutustoimijat ovat pääosin tyytyväisiä koulutusmarkkinoiden toimintaan ja sektorien väliseen työnjakoon, vaikka yksityistä markkinaa jääkin toden-näköisesti syntymättä laajan julkisen tarjonnan vuoksi. Kilpailuneutraliteetin toteutumisesta on huolehdittava niissä markkinoiden osissa, joissa toimii sekä yksityis- että julkisomisteisia toimijoita. 

Jatkuvan oppimisen uudistusta palvelevassa Koulutusmarkkinat Suomessa -tutkimushankkeessa kuvattiin suomalaisen markkinaehtoisesti toteutetun, työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuutta, ominaispiirteitä ja tarjontaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä julkisten että yksityisten koulutustoimijoiden markkinaehtoisesti tarjoamaa, pääasiassa lyhytkestoista, ei-tutkintoon johtavaa koulutusta. 

Lisätietoa:

Valtioneuvoston kanslian tiedotteen löydät täältä.

Policy Briefin löydät täältä.

Raportin löydät täältä.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa