Hämeessä selvitetään työmarkkinoiden osaamistarpeisiin liittyvän tiedon keräämistä ja hyödyntämistä

MDI toteuttaa syksyn ja loppuvuoden 2021 aikana Hämeen ELY-keskuksen toimialueella selvitystyön, jossa tavoitteena on kerätä tietoa sekä analysoida ja kuvata, miten alueen eri toimijat keräävät ja hyödyntävät työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyvää tietoa.

Selvitystyöllä pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, miten ja kuinka järjestelmällisesti tietoa kerätään, miten tietoa käsitellään ja analysoidaan sekä mihin käyttötarkoituksiin tietoa hyödynnetään. Selvitysprosessin toteutukseen tullaan osallistamaan ja kuulemaan laajasti Hämeen ELY-alueen osaamistietoa kartoittavia toimijoita. Selvityksen päämääränä on tuottaa ehdotuksia, miten alueellista osaamistarpeiden kartoitusta ja ennakointia voitaisiin kehittää vahvemmin eri osapuolia hyödyttäväksi, yhdensuuntaisemmaksi ja kokonaisuutena vaikuttavammaksi toiminnaksi.

Selvitystyössä MDI:n yhteistyökumppanina ja asiantuntijana toimii Foredata Oy:n tuote- ja palvelujohtaja Mikael Andolin. Toimeksiantaja selvityksessä on Hämeen ELY-keskus.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa