Asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskeva tutkimus

MDI tutkii vuosina 2016 ja 2017 asuntopolitiikan kehittämiskohteita. Konsortiossa ovat mukana MDI (FL Janne Antikainen (päävastuullinen tutkija) ja HTM, YTK Sinikukka Pyykkönen), Kaupunkitutkimus TA Oy (VTT Seppo Laakso) ja TkT Henrik Lönnqvist. Tutkimus toteutetaan osana eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvitystoimintaa.

Asuntopolitiikkaa on välttämätöntä tarkastella kokonaisuutena tilanteessa, jossa asumiseen liittyy merkittäviä ongelmia monella tasolla. Asumisen ongelmia on pyritty ratkaisemaan valtion toimenpiteillä, mm. huomattavilla asumiseen liittyvillä valtion tuilla. Keskeistä on asuntojen kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelma, joka näkyy käytännössä sekä pääkaupunkiseudun merkittävinä asunto-ongelmina että tyhjien asuntojen ongelmana. Myös asumisen tukien kohdentuminen ja tehokkuus asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on saanut kritiikkiä.

Tutkimuksella on kaksi keskeistä linjaa. Niistä ensimmäinen on pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen ja alueen asuntojen korkea hintataso. Tältä osin tarkastellaan asuntojen hinnanmuodostusta ja sen muutoksiin vaikuttavia tekijöitä sekä arvioidaan muutosten vaikutuksia. Lisäksi selvitetään, miksi kohtuuhintaisten asuntojen riittämättömyys on ollut jo pitkään asumisen keskeinen ongelma. Tutkimuksen toisena kohteena on asumisen tukijärjestelmien ongelmakohtien ja vaikuttavuuden arviointi. Kummassakin teemallisessa osiossa toteutetaan kaksi fokusryhmäkeskustelua, tilastollinen mallianalyysi, haastatteluita sekä kirjallisuuskatsaus.

Aineistona käytetään tutkimuksia ja selvityksiä asuntopolitiikasta ja asumisen tukemisesta sekä perehdytään uusimpiin kehittämishankkeisiin. Tutkimus kattaa sekä valtion että kuntien asuntopoliittisten toimien tarkastelun. Tutkimuksessa käytetään myös kansainvälistä vertailutietoa (Ruotsi ja Belgia).

Tavoitteena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa, jonka avulla voidaan lisätä kustannustehokkaasti asuntopolitiikan positiivisia vaikutuksia. Tutkimuksen tuloksista kootaan tiivis ja selkokielinen loppuraportti ja kehittämissuositukset, jotka esittelevät kokonaisarvion asuntopolitiikan vaikuttavuudesta, onnistuneisuudesta ja keskeisimmistä kehittämiskohteista.

Lisätietoja

Tiedote: Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvittää asuntopolitiikan kehittämiskohteita

Lisätietoja tutkimuksesta: Janne Antikainen, kehitysjohtaja, MDI Public Oy, janne.antikainen@mdi.fi, 040 764 1829

Lisämateriaalia:

Tiivistelmä: Asuntopolitiikan kehittämiskohteiden tutkimus (pdf)

Fokusryhmäkeskustelujen materiaalit