VN TEAS -selvitys: Ekosysteemeihin osallistumisella yhteys yritysten tuloksekkaaseen innovaatiotoimintaan

Ekosysteemeillä on yhä tärkeämpi merkitys EU:n ja Suomen innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa.

 Selvityksellä on ollut kolme keskeistä tehtävää. Siinä on ensinnäkin nivottu yhteen innovaatioekosysteemien ja niiden vaikuttavuuden tarkasteluun liittyvää teoreettista ja innovaatiopolitiikan toteutuksen kannalta relevanttia keskustelua. 

Toiseksi selvityksessä toteutettu tilastollinen tarkastelu auttaa innovaatioekosysteemien ja niiden vaikutusten tunnistamisessa. Tilastollisen tarkastelun tulokset kertovat vahvasta yhteydestä yritysten ulkoisen TKI-yhteistyön ja tuloksekkaan innovaatiotoiminnan välillä. Emme kuitenkaan pysty tilastollisesti tunnistamaan innovaatioekosysteemien vaikutusten syy-yhteyksiä.

Kolmanneksi työssä on rakennettu viitekehys innovaatioekosysteemien laajempien vaikutusten tarkastelulle. Toteutetut case-tarkastelut innovaatioekosysteemeistä osoittavat, että erilaiset ekosysteemit voivat parhaimmillaan vastata merkittäviin yhteiskunnallisiin muutoksiin ja haasteisiin. Mallinnettu vaikutusdynamiikka auttaa hahmottamaan, millaisten polkujen kautta erilaiset tavoitellut ja mahdolliset vaikutukset syntyvät.”, kommentoi Valtteri Laasonen, MDI:n johtava asiantuntija. 

Selvitys toteutettiin helmi- ja joulukuun 2021 välisenä aikana. Työn lopputuloksena syntyi viisi suositusta innovaatiopolitiikan ja julkisesti toteutettujen innovaatioekosysteemien ja niiden seurannan kehittämiseksi. 

MDI Public Oy toteutti selvityksen yhteistyössä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) kanssa.

Selvitys on osa Valtioneuvoston kanslian vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. 

Selvitys: Ekosysteemeihin osallistumisella yhteys yritysten tuloksekkaaseen innovaatiotoimintaan

Impacts and indicators of Innovation Ecosystems : A Framework for Analysis

Lisätietoa hankkeesta: Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit (INNOVA)

Lisätietoja:

Valtteri Laasonen, johtava asiantuntija, MDI Public Oy, p. 050 533 0604, valtteri.laasonen@mdi.fi, 

Heli Koski, tutkimusjohtaja, ETLA, p. 050 466 3214, heli.koski@etla.fi

Lasse Laitinen, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 359 9258, lasse.laitinen@gov.fi

 

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa