Uudistuksille tutkimuksellista tukea

Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) tuottaa tietoa uudistusten valmistelun, päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi. Vuoden 2017 alussa VM ja STM ovat käynnistäneet hankekokonaisuuden, joka tukee sote- ja maakuntauudistuksen toteutusta. Kokonaisuus on jaettu neljään osahankkeeseen, joista kolme toteutetaan käytännössä rinnakkain.

Ensimmäinen osahanke (Smuuto) tuottaa ja päivittää jatkuvaa tilannekuvaa valtakunnallisesta ja alueellisesta valmistelusta. Alkuvaiheessa työ keskittyy esivalmisteluvaiheen tukemiseen piirtämällä kokonaiskuvaa valmistelun etenemisestä alueilla ja kansallisesti. Heinäkuusta alkaen, väliaikaishallinnon aloitettua, työ kohdistuu tukemaan uudistuksen toimeenpanoa. Työ jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.

Toisessa osahankkeessa (Somayrtti) pureudutaan syvällisemmin niihin palveluketjuihin, joissa yhdyspinnat perustettavien maakuntien, kuntien ja kolmansien palveluntarjoajien välillä tulevat olemaan erityisen kriittisiä. Työtä käynnistettäessä tarkastelu on kohdistettu sote-näkövinkkelistä terveyden edistämisen kokonaisuuteen ja siellä erityisesti pitkäaikaissairaiden ja maahanmuuttajien palveluihin. Maakuntauudistuksen näkökulmasta työssä tarkastellaan pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien palveluja. Työ jatkuu vuoden 2017 loppuun.

Kolmannessa osahankkeessa (Mohju) keskitytään analysoimaan järjestäjän ja tuottajan roolien eriyttämisen vaikutuksia sekä sitä, millaisella ohjausmekanismilla kiinteistö- ja ICT-investointeja tulisi jatkossa ohjata valtion ja maakuntien yhteistyönä. Työ jatkuu helmikuulle 2018.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen tuki -osahankkeita A–C toteuttavat MDI:n lisäksi Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy ja Tempo Economics. Kokonaisuuteen nimetty ohjausryhmä piti ensimmäisen kokouksensa torstaina 23.3. ja linjasi osaltaan selvitystyön painopisteitä.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin