Työnvälitystä onnistuttu tehostamaan Varsinais-Suomessa TE-toimiston ja palveluntuottajan tiiviillä yhteistyöllä

MDI ja Melkior toteuttivat Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Arvioinnin tulosten mukaan TE-palvelujen vaikuttavuutta on kokonaisuutena kyetty tehostamaan tehostetun työnvälityspalvelun kaltaisella toimintamallilla. Tehostettu työnvälitys -malli on otettu käyttöön Varsinais-Suomessa syksyllä 2017 vastauksena alueen teollisuuden rakennemuutoksen aiheuttamiin mittaviin rekrytointitarpeisiin. Työnvälitystä lisäresursoitiin ostopalvelulla, jossa palveluntuottajana toimi Työelämän Infopiste Oy.

Toimintamallin lähtökohtana on ollut tiivis yhteistyö TE-toimiston ja palveluntuottajan välillä, ja sen tavoitteena oli tarjota ohjaus- ja valmennuspalveluja työnhakijan yksilöllisen tarpeen mukaan työnhaun tueksi. Tutkimustulokset osoittavat, että toimintamallilla on pystytty työllistämään ja ohjaamaan asiakkaita työllistymistä edistäviin palveluihin tehokkaammin kuin TE-toimiston aikaisemmassa  työnvälitysmallissa. Erityisen hyödyllinen malli on ollut niiden asiakasryhmien keskuudessa, jotka ovat työmarkkinoiden lähellä, mutta eivät omatoimisesti työllisty.

Kulmakiviä toimintamallin toimivuudessa ovat olleet:

  • riittävän suuret asiakasvolyymit
  • kokeilun pitkä toteutusaika
  • toimintamallin riittävä joustavuus
  • kohtuullisen hyvin toimiva asiakasohjauksen prosessi
  • toimivat palkkioperusteet
  • ulkoisen palveluntuottajan vahva ymmärrys ja kokemus TE-hallinnosta
  • toimijoiden vahva sitoutuminen hankkeeseen

Tutkimustyön tavoitteena oli arvioida Varsinais-Suomen tehostetun työnvälityspalvelun tuloksia ja vaikutuksia suhteessa palveluun käytettyyn panostukseen. Työssä toteutettiin toimintamallin toteutustavan analyysi haastatteluin ja dokumenttianalyysin avulla sekä toimintamallin kontrafaktuaalinen erillisvaikutusten arviointi ja kokonaisvaikutusten ja kustannusvaikutusten arviointi tilastollisilla menetelmillä. Lisäksi työssä tunnistettiin tärkeimpiä toimintamallista nousseita oppeja tulevaisuuden työnvälitystoiminnan kehittämistä ajatellen.

Materiaalit

Tutkimusraportti: Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa