Työnvälitystä onnistuttu tehostamaan Varsinais-Suomessa TE-toimiston ja palveluntuottajan tiiviillä yhteistyöllä

MDI ja Melkior toteuttivat Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Arvioinnin tulosten mukaan TE-palvelujen vaikuttavuutta on kokonaisuutena kyetty tehostamaan tehostetun työnvälityspalvelun kaltaisella toimintamallilla. Tehostettu työnvälitys -malli on otettu käyttöön Varsinais-Suomessa syksyllä 2017 vastauksena alueen teollisuuden rakennemuutoksen aiheuttamiin mittaviin rekrytointitarpeisiin. Työnvälitystä lisäresursoitiin ostopalvelulla, jossa palveluntuottajana toimi Työelämän Infopiste Oy.

Toimintamallin lähtökohtana on ollut tiivis yhteistyö TE-toimiston ja palveluntuottajan välillä, ja sen tavoitteena oli tarjota ohjaus- ja valmennuspalveluja työnhakijan yksilöllisen tarpeen mukaan työnhaun tueksi. Tutkimustulokset osoittavat, että toimintamallilla on pystytty työllistämään ja ohjaamaan asiakkaita työllistymistä edistäviin palveluihin tehokkaammin kuin TE-toimiston aikaisemmassa  työnvälitysmallissa. Erityisen hyödyllinen malli on ollut niiden asiakasryhmien keskuudessa, jotka ovat työmarkkinoiden lähellä, mutta eivät omatoimisesti työllisty.

Kulmakiviä toimintamallin toimivuudessa ovat olleet:

  • riittävän suuret asiakasvolyymit
  • kokeilun pitkä toteutusaika
  • toimintamallin riittävä joustavuus
  • kohtuullisen hyvin toimiva asiakasohjauksen prosessi
  • toimivat palkkioperusteet
  • ulkoisen palveluntuottajan vahva ymmärrys ja kokemus TE-hallinnosta
  • toimijoiden vahva sitoutuminen hankkeeseen

Tutkimustyön tavoitteena oli arvioida Varsinais-Suomen tehostetun työnvälityspalvelun tuloksia ja vaikutuksia suhteessa palveluun käytettyyn panostukseen. Työssä toteutettiin toimintamallin toteutustavan analyysi haastatteluin ja dokumenttianalyysin avulla sekä toimintamallin kontrafaktuaalinen erillisvaikutusten arviointi ja kokonaisvaikutusten ja kustannusvaikutusten arviointi tilastollisilla menetelmillä. Lisäksi työssä tunnistettiin tärkeimpiä toimintamallista nousseita oppeja tulevaisuuden työnvälitystoiminnan kehittämistä ajatellen.

Materiaalit

Tutkimusraportti: Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus

Japanin kotiseutulahjoitusmalli toimii inspiraationa Suomen mallin kokeiluehdotuksille

Juuri julkaistu selvitys tuottaa tietoa siitä, voisiko japanilaisen Furusato Nozein tyyppinen kotiseutulahjoitusjärjestelmä olla keino lisätä myös Suomen harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa ja hyvinvointia. Mallia ei voi sellaisenaan replikoida, mutta se toimii oivana inspiraation lähteenä. Selvityksessä esitellään kolme mahdollista mallia, miten ideaa voisi lähteä toteuttamaan Suomessa. Ne rakentuvat jo aktiivisesti toimivien paikallisyhteisöjen, yhdistysten, rahastojen ja säätiöiden, ihmisten hyväntekeväisyyden motivaatioiden sekä myös kuntien osallistuvan budjetoinnin opeille.

Lue lisää Japanin kotiseutulahjoitusmalli toimii inspiraationa Suomen mallin kokeiluehdotuksille