Työnvälitystä onnistuttu tehostamaan Varsinais-Suomessa TE-toimiston ja palveluntuottajan tiiviillä yhteistyöllä

MDI ja Melkior toteuttivat Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Arvioinnin tulosten mukaan TE-palvelujen vaikuttavuutta on kokonaisuutena kyetty tehostamaan tehostetun työnvälityspalvelun kaltaisella toimintamallilla. Tehostettu työnvälitys -malli on otettu käyttöön Varsinais-Suomessa syksyllä 2017 vastauksena alueen teollisuuden rakennemuutoksen aiheuttamiin mittaviin rekrytointitarpeisiin. Työnvälitystä lisäresursoitiin ostopalvelulla, jossa palveluntuottajana toimi Työelämän Infopiste Oy.

Toimintamallin lähtökohtana on ollut tiivis yhteistyö TE-toimiston ja palveluntuottajan välillä, ja sen tavoitteena oli tarjota ohjaus- ja valmennuspalveluja työnhakijan yksilöllisen tarpeen mukaan työnhaun tueksi. Tutkimustulokset osoittavat, että toimintamallilla on pystytty työllistämään ja ohjaamaan asiakkaita työllistymistä edistäviin palveluihin tehokkaammin kuin TE-toimiston aikaisemmassa  työnvälitysmallissa. Erityisen hyödyllinen malli on ollut niiden asiakasryhmien keskuudessa, jotka ovat työmarkkinoiden lähellä, mutta eivät omatoimisesti työllisty.

Kulmakiviä toimintamallin toimivuudessa ovat olleet:

  • riittävän suuret asiakasvolyymit
  • kokeilun pitkä toteutusaika
  • toimintamallin riittävä joustavuus
  • kohtuullisen hyvin toimiva asiakasohjauksen prosessi
  • toimivat palkkioperusteet
  • ulkoisen palveluntuottajan vahva ymmärrys ja kokemus TE-hallinnosta
  • toimijoiden vahva sitoutuminen hankkeeseen

Tutkimustyön tavoitteena oli arvioida Varsinais-Suomen tehostetun työnvälityspalvelun tuloksia ja vaikutuksia suhteessa palveluun käytettyyn panostukseen. Työssä toteutettiin toimintamallin toteutustavan analyysi haastatteluin ja dokumenttianalyysin avulla sekä toimintamallin kontrafaktuaalinen erillisvaikutusten arviointi ja kokonaisvaikutusten ja kustannusvaikutusten arviointi tilastollisilla menetelmillä. Lisäksi työssä tunnistettiin tärkeimpiä toimintamallista nousseita oppeja tulevaisuuden työnvälitystoiminnan kehittämistä ajatellen.

Materiaalit

Tutkimusraportti: Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa