Työnvälitystä onnistuttu tehostamaan Varsinais-Suomessa TE-toimiston ja palveluntuottajan tiiviillä yhteistyöllä

MDI ja Melkior toteuttivat Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Arvioinnin tulosten mukaan TE-palvelujen vaikuttavuutta on kokonaisuutena kyetty tehostamaan tehostetun työnvälityspalvelun kaltaisella toimintamallilla. Tehostettu työnvälitys -malli on otettu käyttöön Varsinais-Suomessa syksyllä 2017 vastauksena alueen teollisuuden rakennemuutoksen aiheuttamiin mittaviin rekrytointitarpeisiin. Työnvälitystä lisäresursoitiin ostopalvelulla, jossa palveluntuottajana toimi Työelämän Infopiste Oy.

Toimintamallin lähtökohtana on ollut tiivis yhteistyö TE-toimiston ja palveluntuottajan välillä, ja sen tavoitteena oli tarjota ohjaus- ja valmennuspalveluja työnhakijan yksilöllisen tarpeen mukaan työnhaun tueksi. Tutkimustulokset osoittavat, että toimintamallilla on pystytty työllistämään ja ohjaamaan asiakkaita työllistymistä edistäviin palveluihin tehokkaammin kuin TE-toimiston aikaisemmassa  työnvälitysmallissa. Erityisen hyödyllinen malli on ollut niiden asiakasryhmien keskuudessa, jotka ovat työmarkkinoiden lähellä, mutta eivät omatoimisesti työllisty.

Kulmakiviä toimintamallin toimivuudessa ovat olleet:

  • riittävän suuret asiakasvolyymit
  • kokeilun pitkä toteutusaika
  • toimintamallin riittävä joustavuus
  • kohtuullisen hyvin toimiva asiakasohjauksen prosessi
  • toimivat palkkioperusteet
  • ulkoisen palveluntuottajan vahva ymmärrys ja kokemus TE-hallinnosta
  • toimijoiden vahva sitoutuminen hankkeeseen

Tutkimustyön tavoitteena oli arvioida Varsinais-Suomen tehostetun työnvälityspalvelun tuloksia ja vaikutuksia suhteessa palveluun käytettyyn panostukseen. Työssä toteutettiin toimintamallin toteutustavan analyysi haastatteluin ja dokumenttianalyysin avulla sekä toimintamallin kontrafaktuaalinen erillisvaikutusten arviointi ja kokonaisvaikutusten ja kustannusvaikutusten arviointi tilastollisilla menetelmillä. Lisäksi työssä tunnistettiin tärkeimpiä toimintamallista nousseita oppeja tulevaisuuden työnvälitystoiminnan kehittämistä ajatellen.

Materiaalit

Tutkimusraportti: Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa