Tulevaisuuden kunta

Tiedote 13.9.2016

Kolme kovaa K:ta ovat tulevaisuuden kunnan keskeiset tehtävät

Tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät ovat kiteytettävissä kolmeen asiaan: kehitys, koulutus ja kaavoitus eli kolme kovaa K:ta. Näin todetaan tänään julkistetussa Kunnat tekojen paikkana -selvityksessä, jonka Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on tehnyt valtiovarainministeriön tilauksesta. Selvityksen tuloksia hyödynnetään Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän työssä.

Selvitys liittyy hallitusohjelman Tulevaisuuden kunta -reformin toteutukseen. Selvityksen tulokset perustuvat jokaiselle Suomen luottamushenkilölle ja kuntien johtohenkilölle tehtyyn kyselyyn, haastatteluihin ja fokusryhmäkeskusteluihin. Kyselyyn vastasi 3505 henkilöä.

Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä Suomi palveluistuu. Myös hallinto muuttuu kansalaisten palveluksi. Julkiset palvelut sekä muuttuvat että mukautuvat aina käyttäjien tarpeen mukaan. Palveluja myös kehitetään yhä vuorovaikutteisimmin. Kuntien kehittäminen ja päätöksenteko tulevat perustumaan enemmän aktiiviseen vuoropuheluun päättäjien, asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä.

Kunnat tekemisen alustaksi – ratkaisevaa toiminta, ei organisaatio

Tulevaisuuden kunnat ovat selvityksen mukaan alustoja, jotka mahdollistavat erilaisen tekemisen. Huomio kiinnittyy eri toimijoiden aktivointiin, eli siihen kuinka aktiiviset ja oman elinympäristönsä kehittymisestä kiinnostuneet kuntalaiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset voivat sekä haluavat osallistua tulevaisuuden tekemiseen. Tulevaisuuden kuntakenttä vaatii mullistusta – uutta ajattelua, kokeiluja ja toimintatapoja. Kuntien menestyksen ratkaisee toimintakulttuuri, ei organisoitumisen muoto.

Kunnat laajoina julkisen sektorin palvelukoneina ovat reilun 40 vuoden ikäisiä. Kunnat kuitenkin muuttuvat erityisesti maakuntauudistuksen myötä tulevina vuosina enemmän kuin ne ovat historian saatossa muuttuneet.

Selvityksen mukaan valtaosa kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista katsoo tulevaisuuteen optimistisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakunnille nähdään kunnille jäävän enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueen kasvuun ja kehitykseen.

Kuntien erilaiset tavat tehdä tulee huomioida uudistuksissa

Muutokset ja niiden jatkuvuus korostavat liikkumavaran tarvetta. Kunnille tulisi mahdollistaa erilaiset tavat tehtävien toteuttamiseen ja yhteistyösuuntien rakentamiseen. Tämä edellyttää myös kuntien erilaisuuden huomioimista.

Selvitys sisältää viisi suositusta Tulevaisuuden kunta -työlle jatkossa:

  • Luodaan tulevaisuuden tulkintatuki ja -klubi kunnille
  • Tuetaan avoimen rajapinnan keskusteluja maakuntien ja kuntien välillä
  • Käynnistetään vapaiden ja avoimien kunta-alustojen kokeilut
  • Mahdollistetaan tiettyihin rajattuihin alueisiin ja teemoihin kohdistuvat sopimukset sekä tuetaan kuntia kehittämisessä teemallisten verkostojen kautta
  • Sallitaan sattumat parantamalla kuntien strategisen kehittämisen kykyä