Arki, ura ja elämä – avaimet naisten tietotyöhön maaseudulla?

MDI on toteuttanut MMM:n ja maaseutupolitiikan neuvoston rahoittamaa Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU) -hanketta. Webinaarissa esitellään hankkeen lopputuloksia sekä politiikkasuosituksia siitä, miten maaseudulla voidaan vahvistaa naisten tietotyön edellytyksiä – vai voidaanko?

Nainen tekee töitä tietokoneella.

Tietotyöstä on odotettu jo pitkään tukea maaseudun työllisyydelle. Korona-aikana odotukset ovat vain vahvistuneet: etätyön on nähty vahvistavan entistä enemmän maaseudun houkuttelevuutta asuinpaikkana.  Tilastoista kuitenkin näkyy, että tietotyö, erityisesti naisten tekemä tietotyö, on supistunut maaseudulla parin vuosikymmenen aikana, kun taas tietotyön määrä kaupunkialueilla on kasvanut.

Vaikka tietotyö sinänsä mahdollistaa monipaikkaisen tai paikkariippumattoman työn yhä useammalle ihmiselle, monipaikkaisuuden tai paikkariippumattoman työn takana on laajempia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Taustalla on mm. suomalaisten työmarkkinoiden huomattava sukupuolittuneisuus. Maaseudulla jopa kaksi kolmasosaa tietotyötä tekevistä naisista työskentelee koulutuksen parissa, jonka työmarkkinat ovat supistuneet muuttoliikkeen myötä.  Myös tietotyö on sukupuolittunutta: siinä missä ohjelmisto- ja informaatioalat ovat miesvaltaisia tietoaloja, koulutus-, vakuutus- ja rahoitusalat ovat enemmän naisvaltaisia. Näiden alojen kehitys vaikuttaa myös maaseudun tietotyön edellytyksiin. 

Erilaiset maaseudut ei näytä olevan naisten tietotyölle suosiollisia edes etätyön aikana. Tutkimuslöydösten perusteella naisten tietotyöhön maaseudulla liittyy laajalti arkeen, uraan ja elämään liittyviä kysymyksiä. Erityisenä haasteena on uralla etenemiseen, osaamisen kehittämiseen sekä ammatillisten verkostojen kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät kysymykset maaseudulla. Hankkeen suosituksena onkin, että arjen tasoisten palvelujen ja asumisen kysymysten lisäksi tunnistetaan myös naisten urakehitykseen että elämänkaareen liittyvät kysymykset, joiden ratkaisut edellyttävät mm. työnantaja- ja koulutusjärjestelmätason keinoja.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu linjoille kuulemaan uuden työn mahdollisuuksista maaseudulla naisten näkökulmasta täyttämällä lomake ke 15.6.2022 mennessä. Lähetämme Zoom-linkin päivää ennen tilaisuutta.

Lue lisää naisten tietotyöstä maaseudulla

Tilastokatsaus

Osana hanketta laadittiin tilastokatsaus naisten tietotyöstä maaseudulla. Tilastokatsaus tarjoaa Tilastokeskuksen dataan perustuvan ajankohtaisen analyysin työvoiman sukupuolisegregaatiosta Suomessa kaupunki–maaseutuluokituksella sekä tietointensiivisen työn sukupuolisegregaatiosta Suomessa aluetasolla.

Lataa tilastokatsaus

Kysyttävää? Ota yhteyttä