Siltasopimusten toimintamallin arviointi tuottaa kehittämisehdotuksia

MDI toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen, jossa tarkastellaan siltasopimuksen toimintamallia ja prosessia, siltasopimusten vaikutuksia sekä määritellään ehdotus kriteeristöksi mahdollisten uusien siltasopimusalueiden valintaan. Siltasopimus on prosessi, joka perustuu toimijoiden yhteistyöhön yli hallinnollisten rajojen, ja se on kehitetty alueiden kasvun tueksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Siltasopimuksia on tehty toistaiseksi neljällä alueella: valtion ja Lounais-Suomen välinen siltasopimus solmittiin vuosille 2018–2019, ja valtion sekä Kainuun, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon välille vuosille 2019–2020.

Siltasopimus pitää sisällään alueellisen ja valtakunnallisen tason toimia esimerkiksi työvoiman saatavuuden, t&k-toiminnan, koulutuksen ja tietopohjan vahvistamiseksi. Siltasopimuksissa sovitaan toimista, jotka vaikuttavat muun muassa työvoiman saatavuuteen, osaamiseen ja koulutukseen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä alueen saavutettavuuteen ja tunnettuuden kehittämiseen.

MDI:n toteuttaman selvitystyön päämääränä on tuottaa johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia, joita voidaan hyödyntää käynnissä olevien siltasopimusten toteutuksessa loppuvuonna 2020 sekä mahdollisissa uusissa siltasopimuksissa tulevaisuudessa. Työ toteutetaan moninäkökulmaisen ja vaikuttavuusohjautuvan arvioinnin periaatteiden mukaisesti, ja siinä käytetään kehittävää ja toimintatutkimuksellista työotetta. Arviointimenetelmissä painottuvat laadulliset ja vuorovaikutteiset menetelmät, mutta arviointia varten kerätään myös tilastollista aineistoa. Lopulliset johtopäätökset ja kehittämisehdotukset perustuvat eri näkökulmista kootun tiedon kokonaisvaltaiseen tulkintaan.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa