Selvitys kokoaa yhteen tietoa alueiden maahanmuuttostrategioista

Suomessa ei ole ollut saatavilla valtakunnallisesti kattavaa tietoa siitä, millaisia ovat maakunnalliset maahanmuuttostrategiat. MDI:n laatima, työ- ja elinkeinoministeriön tilaama ja Sitran rahoittama selvitys luo kokonaiskuvaa alueiden tämänhetkisestä koulutus- ja työperäisestä maahanmuuttopoliittisesta ajattelusta ja valmistautumisesta.

MDI selvitti maakunnallisten maahanmuuttostrategioiden kokonaiskuvassa: 1) onko maakunnissa määritelty maahanmuuttopoliittisia linjauksia ja millä tarkkuudella, 2) miten maahanmuuttopolitiikka on linkitetty muuhun maakunnalliseen strategiseen kehittämistyöhön sekä 3) miten koulutus- ja työperäinen maahanmuutto on nivottu osaksi erilaisia elinvoimastrategioita tai muita suunnitelmia. Selvityksen tavoitteena on tukea alueilla käytävää keskustelua osaajien riittävyydestä ja työ- ja koulutusperäisestä maahanmuutosta sekä nostaa esiin alueilla eri tavoin näyttäytyvää varautumista osaajapulaan.

Tarve yhteistyön tiivistämiselle ja pitkäjänteisemmälle työlle

Selvityksen mukaan noin puolessa maakunnista oli laadittu tai on laadinnassa maakunnallinen maahanmuutto-ohjelma, ja lakisääteisiä kotouttamisohjelmia on tehty kuntatasoisten lisäksi seutukunnallisesti ja maakunnallisesti. Alueet ovat strategioissaan ja suunnitelmissaan varautuneet eri tavoin maahanmuuttoon. Vaikka valtakunnallisia linjauksia on tehty erityisesti koulutus- ja työperäisen maahanmuuton edistämiseen, maakunta- ja kuntatasolla pidetään tärkeänä kaikkien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kouluttautumisen ja työllistymisen tukemista.

Selvityksessä esitetään kaikkiaan kahdeksan kehittämistoimenpidettä vahvistamaan alueellista strategiatyötä. Alueellisen maahanmuuttoa edistävän toiminnan kehittämiseksi tarvitaan yhteistyön tiivistämistä kaikkien toimijoiden, etenkin oppilaitosten ja työnantajien kanssa. Maahanmuuttoa edistävässä toiminnassa on haasteena saada toteutettua käytännön tason toimenpiteitä. Tarvetta on tehdä työtä entistä pitkäjänteisemmin ja ryhtyä kehittämään rahoitusmalleja, sen sijaan että työtä tehdään eri sektoreilta tulevien hankerahoitusten avulla. Selvitys tuo vahvasti esiin, että keskustelulle ja systemaattiselle työlle työperäisen maahanmuuton edistämisessä on tarvetta tulevaisuudessakin.

Selvitys toteutettiin erilaisia laadullisia tutkimusmenetelmiä, kuten sisällönanalyysiä, ryhmähaastatteluita, työpajatyöskentelyä ja sähköistä kyselyä, hyödyntäen. Selvityksessä haastateltiin suoraan ELY-keskusten, TE-toimistojen ja kuntien asiantuntijoilta heidän näkemyksiään alueellisesta strategiatyöstä. Laadullista aineistoa tuettiin saatavilla olevalla tilastotiedolla koskien erityisesti alueiden välisiä eroja työ- ja koulutusperäisessä maahanmuutossa lähihistoriassa, nykyhetkessä sekä tulevaisuudessa.

Lue lisää

Selvitys alueellisista maahanmuuttostrategioista
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote