Culture Finland -kattohankkeen arviointi

MDI arvioi Visit Finlandille (Business Finland) kulttuurimatkailun koordinaatiota edistävän Culture Finland -kattohankkeen toimintaa, tuloksia ja hyödyllisyyttä sekä antoi suosituksia kulttuurimatkailun kehittämiselle tulevaisuudessa. Culture Finland -katto-ohjelman tavoitteena on lisätä Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa tapahtuvaa kulttuurimatkailua edistämällä kulttuuri- ja matkailualoilla toimivien tahojen yhteistyötä uusien, houkuttelevien kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Näin pyritään edistämään kulttuurivientiä, kulttuurin ja luovan alan tuotantoja ja työllisyyttä ja matkailun ympärivuotista tuotetarjontaa. Katto-ohjelmaa pidetään asiantuntevana tahona ja sen nähdään onnistuneen tavoitteidensa saavuttamisessa yleisesti ottaen hyvin. Katto-ohjelma on onnistunut erityisesti niissä tavoitteissa, jotka ovat ohjelmalla suoraan saavutettavissa. Ohjelman käytännön toimeenpano on ollut resursseihin suhteutettuna onnistunutta. Hyödyt kohde- ja sidosryhmille syntyvät usein ohjelman muodostamien verkostojen kautta. Ohjelman käytännön kehittämistyön toimenpiteitä on kuitenkin tarpeen vahvistaa ja lisätä ohjelman kohde- ja sidosryhmien saaman hyödyn ja vaikuttavuuden edistämiseksi. Arvioinnin määrällinen aineisto perustui hankkeiden rahoitussuunnitelmiin, toteutuneeseen rahoitukseen ja toimenpiteisiin. Laadullinen aineisto koostui olemassa olevasta dokumenttiaineistosta, jota täydennettiin arvioinnin omalla aineistonkeruulla: sähköisillä kyselyillä sidosryhmille sekä haastatteluilla.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan