RAY- ja STEA-avustuksilla rahoitetuille erityisryhmien asumisratkaisuille on tarvetta myös tulevaisuudessa

MDI toteutti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) toimeksiannosta selvityksen keskuksen myöntämistä investointiavustuksista, jotka on tarkoitettu asuntojen hankintaan erityisryhmille. STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävistä harkinnanvaraisista avustuksista. Selvityksen taustalla on se, että STEAn avustuskokonaisuus on muuttumassa rahapeliyhtiö Veikkauksen tuottojen vähentymisen vuoksi. 

Selvityksessä tuotettiin tietoa erityisryhmien asumisen toimintakentästä sekä järjestölähtöisen erityisryhmien asumisen rahoittamiseen liittyvistä tarpeista ja lähtökohdista. Selvityksessä tarkasteltiin tulevaisuuden vaihtoehtoja sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuottamalle erityisryhmien asumisen rahoitukselle, jos STEA ei rahoittaisi asuntojen hankintaa investointiavustuksilla. Selvitys tehtiin yhteistyössä Kimmo Rönkän ja Sinikka Törmän kanssa. 

Selvityksen tulosten mukaan STEAn investointiavustuksilla on ollut paljon merkitystä erityisryhmien, kuten asunnottomien, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä vammaisten asumisratkaisujen toteuttamisessa. Ilman investointiavustuksia etenkin pienituloisilla ja moniongelmaisilla henkilöillä on vaikeuksia saada kohtuuhintaista asuntoa hajautetusta asuntokannasta. Selvityksessä suositellaan järjestöjen saamien investointiavustusten jatkamista nykyisellä avustustasolla. 

Tulevaisuudessa tarvitaan entistä tehokkaampaa suunnittelutyötä asumisratkaisuihin

Kohtuuhintaisen asunnon lisäksi erityisryhmiin kuuluvat tarvitsevat tukea asumiseen. Siksi on tarvetta kehittää uudenlaisia avustus- ja rahoitusmuotojen yhdistelmiä, joilla voidaan turvata pidempikestoiset ja asukkaille elämänhallinnan tuen mahdollistavat asumisratkaisut. Lisäksi tarvitaan järjestöjen välisen yhteistyön tiivistämistä sekä järjestöjen, julkisen sektorin, yksityisten toimijoiden ja erityisryhmien itsensä osallistamista uudenlaisiin asuinalue- ja naapurustoajatteluun perustuvien asumisratkaisujen kehittämiseen. 

Selvityksen aineistona käytettiin kuntien päättäjille ja ylimmille virkamiehille suunnattua MDI:n kyselyä, jonka mukaan kunnissa ja hyvinvointialueilla erityisryhmien asumiseen liittyvät suunnitelmat ovat vielä paljolti kesken. Kuntalaisille tarvitaan myös tulevaisuudessa monimuotoisia ja yksilöllisiä asumisratkaisuja tutussa ja turvallisessa asuinympäristössä. Jotta asunnottomuus ei kasvaisi ja erityisryhmät saisivat jatkossakin pysyviä sekä laadukkaita asumisratkaisuja, tarvitaan tehokkaampaa suunnittelutyötä, jotta erityisryhmille on tarjolla monipuolisia ja maakunnallisesti kattavasti saatavilla olevia asumisratkaisuja. 

Kuntakyselyn tulosten mukaan erityisryhmien asumisratkaisuissa on tulevaisuudessa tärkeää muun muassa tiivis yhteistyö ja keskusteluyhteys kunnan virkamiehien, kolmannen sektorin, vammais- ja vanhusneuvostojen, nuorisoneuvoston sekä kuntapäättäjien/lautakuntien välillä.

 

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa