Pyöräily palveluistuvassa liikennejärjestelmässä

Fillari-MaaS (mobility as a service = MaaS) työnimellä kulkenut selvitys on saatu pakettiin. Työssä on pyöräliikenteen näkökulmasta pyritty avartamaan kuvaa MaaS-kehitysympäristöstä ja erilaisista mahdollisuuksista liittää pyöräilyä osaksi palveluistuvan liikkumisen konseptia. Pyöräilyn vieminen MaaS-aikakaudelle edellyttää edelleen suurta huomiota pyöräilyolosuhteiden kehittämiseen. Olosuhteet tulee nähdä paitsi pyöräilyn mahdollistavana myös pyöräilyyn houkuttelevana tekijänä. Hyvät pyöräilyolosuhteet mahdollistavat pyöräilyn suosion ja sitä kautta myös tulevien liikkumispalveluiden kysynnän.

MaaS-ajattelun keskiössä olevan multimodaalin liikkumisen kannalta infrastruktuurin suunnittelussa on huomioitava kasvava tarve kehittää pyöräilyverkon kytkeytymistä joukkoliikenteen verkkoon. Huomiota on kiinnitettävä pyöräilyverkon ja joukkoliikenneverkon välisiin noodeihin ja terminaaleihin, joissa on tarpeen siirtyä mahdollisimman saumattomasti kulkumuodosta toiseen. Tämä edellyttää pyöräpysäköintijärjestelyjen kehittämistä niin määrän kuin laadunkin suhteen. Lisäksi ensivaiheen toimenpidesuosituksiin lukeutuvat multimodaalien reittioppaiden käyttöönotto, polkupyörien kuljetusmahdollisuuksien parantaminen joukkoliikennevälineissä sekä kaupunkipyöräjärjestelmien kokeilut.

MDI osallistui työhön Swecon kumppanina.

Pyöräily palveluistuvassa liikennejärjestelmässä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 29/2016.

Liikenneviraston tiedote 13.5.2016.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa