Pohjanmaan ELY-keskusalueen yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa

MDI toteutti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella syksyllä 2020 selvityksen, jonka keskiössä olivat yritysten osaamistarpeiden kartoittaminen sekä yritysten toteuttamat toimenpiteet, jotka tähtäävät osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen. Selvityksen taustalla vaikutti Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen työllisyyskehitys, joka on ollut hyvää koko 2010-luvun ajan. Erityisesti vuosikymmenen lopulla työllisyysaste nousi merkittävästi ja oli alueella koko maan kärkeä. Tämä näkyy alueen yrityksissä paikoitellen pulana osaavasta työvoimasta.

Keskeinen työvoimareservi muodostuu korkeakoulutetuista

Pohjanmaan ELY-alueella 2010-luvulla työllisten osuus kasvoi voimakkaasti ja työttömien määrä väheni. Maakunnan työllinen työvoima ei ole supistunut, vaikka maakunnan työikäinen väestö ja työvoima supistuivat merkittävästi.

Keskeisen tulevaisuuden työvoimareservin muodostavat muualle opiskeluiden perässä muuttaneet, jotka voisivat palata maakuntaan. Korkeakoulutettujen työllistyminen alueella on yksi kokonaisuus, jota kannattaa tarkastella sekä sen suhteen vastaavatko korkeakoulutusmahdollisuudet alueen tarpeita ja millä aloilla vastavalmistuneiden työllistymistä alueen työmarkkinoille voitaisiin edistää. Pohjanmaan alueella muuttavista maahanmuuttajista merkittävä osa jää väliaikaisesti joko työttömäksi tai työvoiman ulkopuoliseksi. Molempien maakuntien tulisi panostaa maahanmuuttajien työllistymiseen ja integraatioon.

Haastattelut ja kyselyt kertovat työvoiman tarpeesta

Haastatteluaineiston osalta keskeisiä esille nousseita asioita olivat esimerkiksi korkeakoulutettujen houkuttelu alueelle, sotesektorin työntekijöiden rekrytointitarpeet sekä kv-rekrytointiprosessien laajentaminen. Myönteisinä asioina nostettiin esille hyvä alueellinen yhteistyö, matala hierarkia, ketteryys, yritteliäisyys ja hyvin toimivat palvelut. Koettiin kuitenkin, että työllisyyttä voitaisiin tukea rohkeammilla toimilla ja että aluetta tulisi markkinoida koko elämänpiirin, ei vain työpaikkojen osalta.

Yrityksille kohdennetusta kyselystä nousi kolme keskeisintä asiaa: yritysten koulutustarpeiden tukeminen, aktiivisen oppilaitosyhteistyön lisääminen sekä kansainvälisten rekrytointiprosessien selkeyttäminen ja nopeuttaminen. Koulutusten osalta yritykset toivovat tukea esimerkiksi tiedon jakamiseen, koulutukseen hakeutumisen helpottamiseen ja prosessien nopeutukseen. Monet yritykset näkevät kv-rekrytoinnit potentiaalisina, mutta eivät ole niitä vielä toteuttaneet tuen ja tiedon puutteiden takia.

Projektissa toteutettiin sähköinen kysely, haastatteluja ja osallistavia työpajoja. Työ valmistui joulukuussa 2020.

Lue lisää

Uutinen: Osaamistarvekartoituksen työpajoissa esiteltiin ja analysointiin työvoiman kehitystä alueellamme

Tiedote: Korkeakoulutettujen juurruttamista ja kansainvälisten osaajien parempaa hyödyntämistä tarvitaan osaavan työvoiman saamiseksi Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Raportti: Työikäisen väestön ja työvoiman ennuste Pohjanmaalla ja KeskiPohjanmaalla vuoteen 2030, yrityskyselynja haastattelujen tulokset

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa