Pientä kaupungistumista – seutukaupunkien sisäisen kehityksen tarkastelu paljastaa, mitkä ovat kasvun paikat kaupungin sisällä

Suomen 56:n seutukaupungin väestönkehitys on ollut 2010-luvulla negatiivista. Väestönkehitystä on kuitenkin mahdollista kuvata tarkemmin paikallisella tasolla eli selvittää seutukaupunkien sisäistä kehitystä. Tarkempi tilastotarkastelu osoittaa, tapahtuuko laajemman supistuvan alueen sisällä kasvua, niin sanottua pientä kaupungistumista, esimerkiksi keskustaajamassa tai muissa alueellisissa keskuksissa.

Toteutamme Kuntaliitolle tilastollisen tarkastelun, jossa kuvataan väestönkehityksen trendiä seutukaupungeissa. Tilastollisista osa-alueista kuvataan alueella tapahtunutta väestönkehitystä sekä tähän vaikuttaneita tekijöitä eli syntyvyyttä, kuolleisuutta ja muuttoliikettä. Tavoitteena on muodostaa moninainen ”iso kuva” seutukaupunkien sisällä tapahtuvasta kehityksestä, mahdollisista yhteneväisyyksistä ja eroista. Tilastollisen osa-alueittaisen tarkastelun lisäksi jokaisesta kaupungista tehdään mikrosijaintien kuvaamiseksi kunnan väestönkehityksen tarkastelu myös 1 x 1 km väestöruutuihin perustuen, jossa paljastuvat jokaisen kunnan sisältä kasvavat ja supistuvat alueet.

Syventävä analyysi oman kunnan sisäisestä kehityksestä

Jokainen seutukaupunki voi tilata myös oman kunnan sisäisestä kehityksestä erillisen syventävän analyysin. Syvennetyssä analyysissa jatketaan edellä kuvattua kunnittaista analyysia lisäämällä tarkkuustasoa ja tuomalla tarkasteluun uusia muuttujia, joiden avulla saavutetaan tarkempaa tietoa kunnan sisäisestä väestönkehityksestä ja väestönkehityksen dynamiikasta 2010-luvun aikana.

Syventävä analyysi sisältää: 

    • Syvennetty väestönkehityksen analyysi. Kunnan sisäistä väestönkehityksen muotoutumista tarkastellaan vuositasolla osatekijöittäin jokaisen tarkasteltavan osa-alueen osalta. Syvennetyn väestönkehityksen tarkastelun perusteella syntyy tarkka kuva kunnan sisäisestä väestönkehityksen muotoutumisesta sekä alueella tapahtuneista muutoksista 2010-luvun aikana. Tämä mahdollistaa myös koko kaupungin väestönkehityksen ja väestönkehityksen kuvan tarkentamisen.
    • Osa-alueittainen tarkempi muuttoliikeanalyysi. Tarkennetussa muuttoliikeanalyysissa kuvataan mm. osa-alueittain kuntien välisen muuttoliikkeen ikä-, kieli- ja koulutusrakennetta sekä osa-alueittain kunnan sisäistä ja maakunnan sisäistä muuttoliikettä suunnan mukaan (miltä osa-alueelta/mistä kunnista samasta maakunnasta kullekin osa-alueelle muutetaan). Tarkempi muuttoliikeanalyysi lisää tietoa siitä, kuka ja mistä muuttaa tarkasteltavaan kuntaan sekä minne tarkastelevasta kunnasta muutetaan.
    • Väestötarkastelua syventävä demografian nykytila- ja muutosanalyysi. Tässä tarkennetussa demografian nykytila- ja muutosanalyysissa kuvataan tarkemmilla ikäluokilla (jotka voidaan sopia kunnan tarpeen mukaan) kunnan osa-alueiden väestön ikärakennetta ja ikärakenteen muutoksia 2010-luvulla. Lisäksi kunnan tarpeiden mukaan on mahdollista kuvata erikseen suomen-, ruotsin- ja vieraskielisen väestön kehitystä ja ikärakennetta osa-alueittain. Tarkennetussa demografian nykytila- ja muutosanalyysissa paikkatietoon perustuvat kartat kuvaavat kunnan sisäisiä demografisia eroja ja kehitystä alle 15-vuotiaiden, 15–64-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden väestönkehityksessä.  Kartoissa kuvataan 1 x 1 km ruuduissa kyseisten ikäryhmien määrällistä kehitystä 2010-luvun aikana. Tarkastelu on mahdollista tehdä tarkemmalla (250 m x 250 m) tarkastelulla, jos tilaajalla on käytettävissä esim. YKR-aineisto.
    • Seutukaupungin ominaispiirteet ja tarpeet. Syvennetyssä analyysissa on mahdollista huomioida tarkemmin kunkin seutukaupungin ominaispiirteet ja tarpeet: kunnan sisäistä aluejakoa, ikäluokkia ja muuttujia voidaan muokata mahdollisuuksien mukaan. Tarkemman tarkastelun hinta on on 5 000 € + alv / seutukaupunki.

Lisäoptiona on mahdollisuus tehdä alueen sisäinen väestöennuste ja mahdolliset skenaariot tulevaisuuden kehitykseen. Väestöennuste ja skenaariot perustuisivat MDI:n väestöennusteeseen, joka voidaan muokata vastaamaan Tilastokeskuksen väestöennustetta. Skenaariot voivat perustua potentiaalisten investointien vaikutuksiin, vetovoiman kasvuun, syntyvyyden kasvuun tai muihin tekijöihin, jotka kunta näkee mielekkäiksi. Osa-alueittaisen väestöennusteen ja skenaarioiden laadinnan hinta on 5 000 € + alv / seutukaupunki.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne