Neuvo2020-tilaneuvonta hyödyttää viljelijöitä

Toteutimme maa- ja metsätalousministeriölle maaseutuohjelman neuvontatoimenpiteen arvioinnin vuosina 2016–2019. Arvioinnin mukaan neuvonta on hyödyttänyt viljelijöitä erityisesti käytännön ongelmiin pureutumisessa, tukiehtojen noudattamisessa, viljelysuunnittelussa sekä tilan tulevaisuuden suunnittelussa. Neuvonnan suosio vaihtelee kuitenkin suuresti ELY-keskusalueiden, tuotantosuuntien ja neuvonnan osa-alueiden välillä. Vielä suurempi osa tiloista tulisi saada neuvontatoimenpiteen piiriin, sillä neuvontapalveluja käyttävät useimmiten suuremmat ja kasvavat tilat.

Kolmasosa tiloista käyttänyt neuvontaa, kilpailukykyneuvonnan kysyntä on suurta

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa neuvontatoimenpiteeseen on osoitettu yhteensä 29 miljoonaa euroa julkista rahoitusta. Vuoden 2018 loppuun mennessä Neuvo2020-maksatuksia on tehty
43 954 kappaletta ja neuvontakorvausta on maksettu noin 13,28 miljoonaa euroa.

Neuvontaa annetaan 38 aihealueesta yhdeksällä kohdealalla. Aihealueiden kiinnostavuudessa ja siten neuvontatapahtumissa kohdealoittain on suurta hajontaa. Suuri osa neuvontatapahtumista liittyy ympäristö- ja eläinten hyvinvointitukien tukiehtoihin sekä maatilojen kilpailukykyyn. Vuonna 2017 alkanut kilpailukykyneuvonta kiinnostaa viljelijöitä erittäin paljon, ja sen osalta ohjelmakauden tavoitteet on jo ylitetty reilusti.

Neuvontaa on käyttänyt Manner-Suomessa 16 459 yksittäistä tilaa eli 34 % vuonna 2018 viljelijätukia saaneista tiloista. Koko Manner-Suomen alueella eläintilat (erityisesti lypsykarjatilat) ovat kiinnostuneimpia neuvonnasta, vaikka viljelijätukia saaneista valtaosa on kasvinviljelytiloja.

Ruokaviraston hallinnoimaan Neuvo2020-neuvojarekisteriin on hyväksytty hakemusten perusteella 765 neuvojaa. Eniten tilaneuvojia on ympäristö- ja kilpailukykyosioissa, kun taas vähiten neuvojia on energia- ja luomuosioissa. Neuvojien määrissä on myös alueellisia eroja. Ruokavirasto avasi helmikuussa 2019 jatkuvan neuvojahaun, jonka odotetaan helpottavan tilannetta.

Viljelijät tyytyväisiä neuvontaan, lisää tiedottamista kaivataan

Viljelijät ovat pääosin tyytyväisiä saamaansa neuvontaan, jonka suurimpana hyötynä he pitivät käytännön apua maatilan ongelmiin tai haasteisiin. Neuvonta on hyödyttänyt viljelijöitä erityisesti tukiehtojen noudattamisessa, viljelysuunnittelussa sekä tilan tulevaisuuden suunnittelussa.

Neuvontajärjestelmä toimii suhteellisen hyvin, vaikka IT-järjestelmässä, neuvontakorvauksen ehdoissa ja hallinnollisen taakan määrässä nähtiin parantamisen varaa. Neuvonnan viestintään ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä, mutta lisää tiedottamista viljelijöille kaivataan erityisesti Neuvo2020-neuvonnan mahdollisista aiheista, erityisesti talousneuvonnan sisällöistä. Lisäksi Neuvojien täydennyskoulutus vaatii lisähuomiota, erityisesti kun jatkuva neuvojahaku on otettu käyttöön.

Tutustu raporttiin https://www.maaseutu.fi/globalassets/arviointi/mmm_12_2019_maaseutuohjelma-2014_2020_neuvontatoimenpiteen-arviointi.pdf

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa