Muuttuvat työmarkkinat vaativat laajaa osaamistietoa – MDI:n selvitys tarkastelee Hämeen työmarkkinoiden osaamistarpeiden keräämistä ja hyödyntämistä

Viime vuosikymmenien aikana työmarkkinoiden hallitseva piirre on ollut jatkuva muutos. Tämän myötä muun muassa työvoiman osaamistarpeet ovat monipuolistuneet, työnteon kuva ja ammatit ovat laaja-alaistuneet sekä osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi on vaikeutunut.

Koska työmarkkinat ovat alueellisesti erilaisia, on tarve kasvanut erityisesti aluetason osaamistarpeiden kartoittamiseen, ymmärryksen syventämiseen sekä ennakointitoimille. Ymmärrys osaamistiedosta on keskeinen tekijä alueiden kehittämisen kannalta, jotta työnhakijoita ja työtehtäviä kyetään saattamaan yhteen sekä suuntaamaan koulutustoimia työmarkkinoiden osaamistarpeiden mukaisesti. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on keskeinen tekijä alueiden elinvoimaisuuden varmistamisessa.

Yhteistyö avain laajaan ja vaikuttavaan osaamistietoon

MDI toteutti Hämeen ELY-keskuksen toimialueella selvitystyön, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa sekä analysoida ja kuvata, miten alueen eri toimijat keräävät ja hyödyntävät työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja niiden ennakointiin liittyvää tietoa.

Selvitystyössä laadittiin osaamistiedon keräämisen ja hyödyntämisen yhteistyön toimintamalliehdotus sekä kehittämisehdotuksia miten alueella kerättävää osaamistietoa saataisiin hyödynnettyä vaikuttavammin. Työllä pyrittiin lisäämään ymmärrystä, miten ja kuinka järjestelmällisesti tietoa kerätään, miten tietoa käsitellään ja analysoidaan sekä mihin käyttötarkoituksiin tietoa hyödynnetään. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Foredata Oy:n Mikael Andolinin kanssa.

Selvityksessä nousi esiin muun muassa, että osaamistietoa kerätään osittain jopa runsaasti, mutta tieto on usein hajallaan eri organisaatioissa. Jotta kerättyä tietoa pystyttäisiin hyödyntämään vaikuttavammin eri osapuolten ja alueen kehittämistavoitteiden näkökulmasta, tarvitaan yhteistyötä. Yhteistyön lisäämiseksi tarvitaan tarkkaan määritelty toimintamalli sekä ymmärrystä tiedon jakamisen ja yhteistyön hyödyistä. Ennen kaikkea osapuolilta vaaditaan yhteistä tahtotilaa ja sitoutumista, jotta yhteistyö voi onnistua. 

Aiheesta lisää

https://kehaemail.sst.fi/messages/

Raportti

https://www.ely-keskus.fi/documents/

 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa