MDI:n kehittävä arviointi kulkee Tolkkupaja-hankkeen rinnalla

Toteutamme Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluille ESR-rahoitteisen Tolkkupaja-hankkeen kehittävän arvioinnin vuosina 2019-2021. Tolkkupaja tarjoaa Seinäjoella asuville alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettua toimintaa, johon voi hakea nuori, joka on kuntoutumassa opiskelu- tai työelämään tai jonka opinnot ovat keskeytyksissä. Tolkkupajaan nuoria ohjaavat niin etsivä nuorisotyö, TE-toimisto, kaupungin työllisyyspalvelut, Kela, aikuissosiaalityö ja oppilaitokset. Tolkkupaja edustaa asiakaslähtöistä, toiminnallista työotetta, jossa myös palvelupolkujen ja -tahojen välille jääville nuorille tarjotaan mielekästä, toimintakykyä tukevaa toimintaa.

Tolkkupajan kehittävä arviointi on osa hankesuunnitelmaa ja aloitettiin jo hankkeen alkuvaiheessa. Arvioinnissa hyödynnetään MDI:n ennakoivan vaikuttavuuden mallia, jossa hankkeen tavoitteet, toimet ja resurssit jäsennetään vaikutuspoluiksi jo toiminnan alkaessa tai jo hankkeen ennakkovaikutusten arviointivaiheessa. Ennakoiden tehtynä vaikuttavuuden malli auttaa hanketoimijoita alusta saakka tunnistamaan, ovatko toiminnan resurssit, keinot ja tavoitteet oikeassa suhteessa sekä tunnistamaan kullekin vaikutuspolulle olennaiset mittarit. Niinpä myös seurannassa kyetään käyttämään alusta saakka tavoitteiden mukaisia mittareita. Kehittävän arvioinnin rooli onkin olla hankkeessa rinnalla kulkija: auttaa faktapohjaisesti tunnistamaan ja seuraamaan ja tuottamaan luotettavaa tietoa siitä, mitä hanke tavoittelee ja ollaanko menossa oikeaan suuntaan.

Tolkkupaja-hankkeen ennakoivassa vaikuttavuusarvioinnissa tunnistettiin useita eri vaikutuspolkuja. Kaikkia ei alun alkaen ollut hankkeessa edes tunnistettu merkittäviksi vaikutuskeinoiksi. Esimerkiksi Tolkkupaja-hankkeen toiminnallisten teemojen, kuten ympäristötaiteen ja teatterin vieminen pajan seinien sisäpuolelta osaksi kaupungin tapahtumia, ikäihmisten toimintaa on merkittävä vaikutuskeino, joka kohdistuu yhtä lailla herkästi ’näkymättömäksi’ jääviin nuoriin kuin heidät näin näköpiiriinsä saavaan kaupunkiyhteisöön. Mielekkään ja näkyväksi tulevan toiminnan rinnalla vahvistuvat myös nuorten omat taidot, osallisuus ja elämänhallinta. Tolkkupajan vaikuttavuuspolkuihin kuuluu myös mm. yhteistyötahojen osaamisen ja yhteyksien paraneminen, jotta Tolkkupajalle nyt tulevien nuorten haasteisiin pystyttäisiin pureutumaan jo varhaisessa vaiheessa.

Tolkkupaja-hanke alkoi keväällä 2019 ja MDI kulkee hankkeen rinnalla vuoden 2021 puolelle saakka.


Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa