MDI selvitti saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja Euroopassa

MDI toteutti maa- ja metsätalousministeriölle ja saaristoasiain neuvottelukunnalle Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa – selvityshankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kuva Euroopan maiden saaristoisuudesta, erityisesti ympärivuotisesti asuttujen ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarten osalta, ja vesistöisyydestä sekä saaristo- ja vesistöalueiden huomioimisesta aluepolitiikassa. Selvitys on ainutlaatuinen, sillä eurooppalaisia saaristopolitiikoita ei ole aiemmin tutkittu ja vertailtu kattavasti. Lisäksi selvityksen tuottamaa tietoa eri Euroopan maiden saaristoisuudesta ja vesistöisyydestä ei ole aiemmin ollut saatavilla kootusti. Työhön koottiin tietoa eri Euroopan maiden tilasto- ja maanmittausviranomaisilta sekä käytiin läpi suuri määrä alkuperäiskielistä materiaalia. Tietoa kerättiin myös haastatteluiden, kyselyiden ja olemassa olevan tutkimusaineiston kautta.

Selvityksen tärkeimmät löydökset koskevat saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja. Suomen kaltaista strategista saaristokehitystä valtion tasolla löytyy ainoastaan Kroatiasta. Muissa maissa toteutetaan joko strategista kehitystä aluetasolla (mm. Skotlanti), saaristoa kehitetään erillistoimien kautta ilman varsinaista strategiaa (mm. Ruotsi ja Tanska), tai saariston kehittämiseen ei ole erillistoimia (mm. Norja ja Islanti). Sisävesistöön liittyvät kehittämispolitiikat ovat huomattavasti harvalukuisempia, ja ne liittyvät tyypillisesti logistiikkaan ja ympäristön- ja vesiensuojeluun. EU:n osarahoittamalla Leader-toiminnalla on ollut selvästi merkitystä saariston kehittämisessä eri puolilla Eurooppaa, sillä se on tuonut päätäntävaltaa ja rahoitusta paikalliselle tasolle sekä tukenut saariston asukkaiden tietotaidon kehitystä ja osallisuutta paikalliseen kehittämiseen.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa