MDI selvitti saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja Euroopassa

MDI toteutti maa- ja metsätalousministeriölle ja saaristoasiain neuvottelukunnalle Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa – selvityshankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kuva Euroopan maiden saaristoisuudesta, erityisesti ympärivuotisesti asuttujen ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarten osalta, ja vesistöisyydestä sekä saaristo- ja vesistöalueiden huomioimisesta aluepolitiikassa. Selvitys on ainutlaatuinen, sillä eurooppalaisia saaristopolitiikoita ei ole aiemmin tutkittu ja vertailtu kattavasti. Lisäksi selvityksen tuottamaa tietoa eri Euroopan maiden saaristoisuudesta ja vesistöisyydestä ei ole aiemmin ollut saatavilla kootusti. Työhön koottiin tietoa eri Euroopan maiden tilasto- ja maanmittausviranomaisilta sekä käytiin läpi suuri määrä alkuperäiskielistä materiaalia. Tietoa kerättiin myös haastatteluiden, kyselyiden ja olemassa olevan tutkimusaineiston kautta.

Selvityksen tärkeimmät löydökset koskevat saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja. Suomen kaltaista strategista saaristokehitystä valtion tasolla löytyy ainoastaan Kroatiasta. Muissa maissa toteutetaan joko strategista kehitystä aluetasolla (mm. Skotlanti), saaristoa kehitetään erillistoimien kautta ilman varsinaista strategiaa (mm. Ruotsi ja Tanska), tai saariston kehittämiseen ei ole erillistoimia (mm. Norja ja Islanti). Sisävesistöön liittyvät kehittämispolitiikat ovat huomattavasti harvalukuisempia, ja ne liittyvät tyypillisesti logistiikkaan ja ympäristön- ja vesiensuojeluun. EU:n osarahoittamalla Leader-toiminnalla on ollut selvästi merkitystä saariston kehittämisessä eri puolilla Eurooppaa, sillä se on tuonut päätäntävaltaa ja rahoitusta paikalliselle tasolle sekä tukenut saariston asukkaiden tietotaidon kehitystä ja osallisuutta paikalliseen kehittämiseen.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä.