MDI mukana tukemassa kuntien strategiatyötä

Kuntien roolissa ja tehtävissä tapahtuu merkittäviä muutoksia, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle ja työvoima- ja elinkeinopalvelujen on puolestaan tarkoitus siirtyä kuntien järjestettäväksi vuoden 2024 alusta. Nämä näkökulmat sekä muut ajankohtaiset kuntien toimintaympäristöön vaikuttavat muutostekijät puhuttavat kunnissa.

Muuttuva toimintaympäristö ja kuntien kohtaamat haasteet näkyvät myös strategiaprosesseissa. Osana strategiatöitä olemme laatineet nykytilan ja toimintaympäristön analyysejä sekä tilastotarkasteluja, joiden pohjalta kunnat saavat näkemystä menneisyydestä mutta myös tulevasta. Tämä tietopohja auttaa strategian tavoitteiden asettamisessa suhteessa nykytilaan ja ennakoituihin muutoksiin. Nykytilaa ymmärtämällä pystytään arvioimaan, mikä on edelleen ajankohtaista kunnan kannalta.

Tänä keväänä olemme mukana tukemassa kuntien ja kaupunkien strategiatyötä muun muassa Heinolassa, Raahessa ja Ranualla. Lisäksi olemme alkuvuodesta olleet mukana Haminan ja Pornaisten strategioiden päivittämisessä sekä Sastamalan elinvoimaohjelman laatimisessa.

Kuntastrategioiden päivitystyössä näkyy laaja osallistaminen

Kunnat haluavat strategiaa päivittäessään tehdä laajaa osallistamistyötä. Pandemia- ja etäajoista huolimatta valtuutetuille, henkilöstölle, kuntalaisille ja muille sidosryhmille on pystytty tarjoamaan mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa strategian laatimiseen. Etäaikana on pystytty järjestämään esimerkiksi niin lyhyitä työpajoja kuin parin päivän mittaisia valtuustoseminaareja täysin etänä. Puolestaan kyselyjen avulla etenkin kuntalaiset ovat päässeet mukaan strategiatyöhön, ja niihin osallistuminen onkin ollut kunnissa aktiivista. Esimerkiksi Haminan kuntalaiskysely keräsi lähes 1000 vastausta. Kyselyiden avulla kuntalaiset ja muut sidosryhmät ovat päässeet pohtimaan etenkin oman kotikuntansa vahvuuksia ja tunnistamaan tulevaisuuden kehittämisen kohteita.

Viimeisimpänä kaupungin päämääriä ja tavoitteita pohdittiin Heinolan strategiaseminaarissa. Pitkästä aikaa paikan päällä järjestetty seminaari sisälsi MDI:n asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä strategian ja mittareiden pohdintaa. Ryhmissä pohdittiin neljää strategian nykyistä päämäärää sekä näiden lisäksi “villiä korttia”, jossa villeimmätkin ideat saivat tulla esiin. Ryhmissä työskenneltäessä kaikki osallistujat pääsivät keskustelemaan jokaisesta päämäärästä, mikä takasi laajan ja monipuolisen keskustelun.

Heinolan strategiaseminaarissa käsiteltiin myös kaupungin arvoja. Arvojen koetaan ohjaavan toimintaa ja tuovan konkretiaa päätöksentekoon. Myös vuorovaikutuksen merkitys nousi osaksi keskustelua: ilman toimivaa keskustelua ei saada päätöksiä aikaan. Osallistava seminaari oli onnistunut, ja valtuuston puheenjohtaja Niina Varjo totesi loppupuheenvuorossaan, että nyt pidetty seminaari on ollut Heinolan aktiivisin valtuustoseminaari koskaan. (Heinolan kaupungin tiedote)

Kuntastrategia karttana muutosten viidakossa

Väestön ikääntyminen ja väestörakenteenmuutos, julkisen talouden kestävyys, monipaikkaisuus, digitalisaatio ja ilmastonmuutos haastavat kuntien toimintaa. Kuntien strategiakeskusteluissa ovat korostuneet tulevat muutokset ja haasteet sekä yleisesti hyvinvoinnin, elinvoiman ja elinympäristön teemat. Kunnat haluavat olla valmiita kohtaamaan toimintaympäristönsä muutokset.

Tiedolla johtaminen nousee entistä tärkeämmäksi muutosten myötä. Tiedolla johtaminen edesauttaa muun muassa talouden ja toiminnan suunnittelua sekä seurantaa, palvelujen tehostamista sekä muita elinvoimatehtäviä. Tarvittavien resurssien puute ja käsiteltävän tiedon suuri määrä muodostavat tietojohtamisen suurimmat haasteet. Myös kuntien välinen kilpailu kiihtyy, minkä takia kunnissa tarvitaan laajaa ja ajantasaista tietoa, osallistavaa keskustelua sekä läpinäkyvää päätöksentekoa.

Monissa kunnissa pohditaan nyt, mikä erottaa heidät toisista kunnista. Tähän sekä muihin vallitseviin kysymyksiin vastaus voi löytyä jo oman kunnan toiminnan selkärangasta – kuntastrategiasta.

Lisää kuntastrategioiden sparraamisesta täällä.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne