MDI mukana tarkastelemassa ja arvioimassa työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisten kokeilujen tavoitteena on ollut vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja nostaa työllisyysastetta. Kokeilujen tarkoituksena on ollut myös valmistautua uuteen maakuntamalliin ja sen myötä muuttuvaan tuottajarakenteeseen, kehittää asiakaslähtöisiä työllisyys- ja yrittäjyyspalveluja ja uudenlaisia palvelujen tuottamistapoja sekä lisätä asiakkaille tarjottavaa lähipalvelua.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Yrittäjyyttä ja työllisyyttä (YTYÄ) maakuntiin -hanke seurasi ja arvioi kokeiluja näiden tavoitteiden osalta. Tutkimuskonsortion muodostivat Demos Helsinki, MDI ja Common Dialogues. Kokeilut päättyivät vuoden 2018 loppuun ja YTYÄ-hankkeen 7.1.2019 julkaistu raportti tuo esille kokemuksia alueellisista kokeiluista sekä oppeja palvelujen kokeilevasta kehittämisestä.

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliset kokeilut ovat olleet merkittävä ja osin laajaa keskustelua herättänyt toimenpidekokonaisuus valtakunnallisessa työvoima- ja yrityspalvelujärjestelmän kehittämisessä. Alueellisissa kokeiluissa pyrittiin luomaan asiakaslähtöisiä malleja kokeilevan kehittämisen näkökulmasta, joten tarkastelu keskittyi pääasiassa laadulliseen arviontiin. Kaikkineen kokeilujen toteutuksesta saatiin jo niiden toimeenpanoaikana monia hyviä kokemuksia ja oppeja julkisten työvoimapalveluiden ja koko työllisyyspalvelujärjestelmää koskevaan kehittämiseen sekä kokeilutoiminnan kehittämiseen.

Koko raportin löydät täältä.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa