MDI luo kumppaneidensa kanssa skenaarioita kaupunkien koronan jälkeiseen kehitykseen

MDI on käynnistänyt yhdessä kumppaneidensa Hypon, Raklin, Kuntarahoituksen ja Kuntaliiton kanssa Kaupunkipolitiikan rytminvaihdos -projektin. Sen tavoite on kuvata koronakriisin vaikutuksia Suomen suurimpien kaupunkiseutujen väestö- ja työllisyyskehitykseen, asuntomarkkinoihin ja rakennussektoriin kolmella eri aikajanalla: akuutit vaikutukset (-2021), elvyttämisen vaihe 2021–2023 ja keskipitkän aikavälin vaikutukset ja tavoitteet vuoteen 2025 asti.

Pandemia on aiheuttanut kaikkiin yhteiskunnan alueisiin ulottuvan globaalin shokin. Vaikutusten polttopisteessä ovat erityisesti kaupungit, joiden idea perustuu ihmisten aktiiviseen ja monipuoliseen vuorovaikutukseen. Työttömyyden lisäksi muita koronatilanteen seurauksena koettuja kaupunki-ilmiöitä ovat mm. toimistojen tyhjeneminen etäyhteyksien päähän, poikkeamat muuttovirroissa, verkkokaupan rakettimainen nousu ja joukkoliikenteen käyttäjäkato.

Kaupunkien ja koko maan tulevaisuuden kannalta onkin oleellista analysoida näitä ilmiöitä ja pohtia, ovatko ne tilapäisiä vai vahvistavatko ne joko pidempään vaikuttaneita kehityssuuntia tai käynnistävätkö pysyviä muutoksia.

Skenaariotyön testatut menetelmät

Kaupunkipolitiikan rytminvaihdos -projekti toteutetaan kaupunkipolitiikan tiekarttaprojekteissa koetellulla MDI:n menetelmällä, jonka ytimenä on MDI:n, kumppaneiden ja kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden muodostama tiimi (noin 15 henkeä), joka kokoontuu prosessin aikana 3–4 kertaa luovaan työpajaan. Prosessissa on kolme vaihetta:

Analyysi

Työskentelyn pohjaksi MDI tuottaa dataan pohjautuvat tilastoanalyysit. MDI:n asiantuntijat laativat tuoreimman tilasto-, selvitys- ja tutkimusaineiston pohjalta kuvauksen koronakriisin vaikutuksista suurimpien kaupunkiseutujen työllisyyteen, väestönkehitykseen, asuntomarkkinoihin ja rakennustoimintaan. MDI:n omien ja julkisten tilastolähteiden lisäksi hyödynnetään kumppanien hallussa olevia aineistoja.

Skenaarioiden luominen

Kumppanit, MDI:n asiantuntijat ja valitut ulkopuoliset tutkijat tuottavat MDI:n klubimenetelmällä 2–3 vaihtoehtoista skenaariota lähivuosien kaupungistumisesta sekä asunto- ja rakennusmarkkinoista. Huomio kiinnitetään vuoteen 2023 tehtäviin elvytystoimiin (elvytystoimien kustannukset saavat jatkua vuoteen 2026 asti) sekä muihin kaupunkipoliittisiin toimiin, jotka on toteutettava 2020-luvun alkupuoliskolla.

Toimenpidesuositukset

Analyysin ja skenaarioiden pohjalta tunnistetaan kriittiset kaupunkipoliittiset teemat ja toimenpiteet, joilla elpymistä voidaan optimaalisesti nopeuttaa. Laaditaan suppea toimenpideohjelma, joka voi koskea nopeiden elvyttämistoimien (esim. vihreän siirtymän, digitalisaation, valtion ja kaupunkien infrainvestointien) lisäksi pidemmällä aikavälillä tehtäviä infrainvestointeja, sekä laajemmin lainsäädäntöä, työmarkkinoita, asunto- ja liikennepolitiikkaa koskevia toimenpide-ehdotuksia.

Projekti toteutetaan maaliskuun 2021 alkuun mennessä, ja lopputuloksena syntyy 2–3 skenaariota sekä koonnos tarvittavista nopeista elvyttävistä sekä pidemmän aikavälin kaupunkipoliittisista toimista. 

Lisätietoja

Veera Mustonen, johtava asiantuntija, MDI

p. 040 508 4022
veera.mustonen@mdi.fi

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa