Maaseuturahaston hankkeet ovat vaikuttaneet positiivisesti lappilaisten arjen sujuvuuteen, hyvinvointiin sekä viihtyvyyteen

Lapin ELY-keskus ja Leader-ryhmät ovat tukeneet Lapin maaseutualueiden kehittämistä hanke- ja yritystukien avulla sekä oman hanketoiminnan kautta. MDI toteutti maaseuturahaston vaikuttavuudesta Lapissa vuosina 2014—2020 selvityksen, jossa tarkasteltiin maaseuturahaston tukien vaikuttavuutta arjen sujuvuuden, ihmisten kokeman hyvinvoinnin sekä viihtyvyyden näkökulmasta. 

Ohjelmakausien taitteessa on tärkeää tarkastella rahoitettuja hankkeita ja tutkia, millaisia tuloksia ja vaikutuksia niillä on ollut alueella. Tarkastelu auttaa sekä todentamaan toimien vaikuttavuutta, parantamaan kehittämistyötä seuraavalle ohjelmakaudelle että tuottamaan pohjamateriaalia ohjelmaviestintää varten.

Selvityksen aineistona käytettiin kehittämishankkeiden dokumentti-, rahoitus- ja indikaattoritietoja sekä sähköisiä kyselyitä, joiden kohderyhminä olivat hanketoteuttajat, asukkaat sekä sidosryhmät. Lisäksi toteutettiin yhdeksän haastattelua koko Lapin hanketoiminnasta näkemystä omaaville sekä Leader-ryhmien toiminta-alueita ja hanketoimintaa tarkemmin tunteville henkilöille. Selvityksessä tarkasteltiin hankkeiden vaikutuksia yhteisesti koko Lapin osalta sekä erikseen kunkin Leader-ryhmän ja Lapin ELY-keskuksen osalta ohjelmakauden 2014—2020 aikana. 

Hankeprofiileissa eroja ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien välillä

Selvityksen tulokset näyttävät, että hankkeissa on saatu laajoja vaikutuksia arjen sujuvuuden, hyvinvoinnin sekä viihtyvyyden edistämisen saralla. Kyselyjen, haastattelujen sekä dokumenttianalyysin aineistot tukevat toisiaan ja vahvistavat myös aiempien tutkimusten havaintoja. 

Arjen sujuvuuden edistymisessä näkyy muun muassa palveluiden ja perusrakenteiden kehittymisen vaikutukset. Paikallisten ihmisten hyvinvointiin puolestaan on vaikutettu etenkin yhteisöllisyyden tukemisen sekä harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien kehittämisen kautta. Viihtyvyyden edistämisen suhteen vaikutuksissa korostuu infrastruktuurin parannusten ohella hankkeiden aikaansaamat vaikutukset alueen vetovoiman edistämiseen ja matkailua tukevan toimintaympäristön kehittämiseen.

On kuitenkin huomattava, että osalla hankkeista on moninaisia vaikutuksia. Esimerkiksi asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät investoinnit (mm. laavut, uimarantojen kunnostukset) tukevat asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä maaseudulla. Myös kokoontumistilojen parantamisen todettiin parantavan viihtyvyyttä maaseudulla, toimivan harrastus- ja liikuntamahdollisuuksien parantamisen alustana sekä kehittävän yhteisöllisyyttä.

ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoittamat hankkeet poikkeavat profiililtaan toisistaan. ELY-keskuksen rahoittamien hankkeiden vaikutukset ovat merkittäviä etenkin laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseen liittyen, tiedonvälittämisen edistämisessä ja paikallisia palveluita laajempien kokonaisuuksien edistämisessä. Leader-ryhmien osalta niin toiminta-alueet kuin paikalliset kehittämisstrategiatkin poikkeavat toisistaan. Lisäksi ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien hankkeet täydentävät toisiaan hyvin.

Selvityksessä annettiin myös suosituksia tulevia kehittämishankkeita varten. Suositukset liittyivät muun muassa sujuviin ja nopeisiin yhteyksiin, yhdistystoimijoiden aktivointiin sekä hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakamiseen.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija, Sari Rannanpää, sari.rannanpaa@mdi.fi 

Lue lisää: 

Maaseuturahaston vaikuttavuus Lapissa 2014—2020 -loppuraportti