Metsälappalainen kulttuuri ja sen edistäminen (KULTA)

Metsälappalaisen kulttuurin nykypiirteitä ja sen edistämisen keinoja selvittävä KULTA-hanke on päättynyt. Selvityksen tavoitteena oli, että metsälappalaiset itse voisivat ymmärtää paremmin omaa taustaansa ja kulttuuriaan sekä kokea, että metsälappalaisiin kuuluminen on yleisesti hyväksyttyä. Selvityksen tavoitteena oli siten:

  1. tuottaa monipuolinen katsaus metsälappalaisesta kulttuurista sekä
  2. esittää toimenpiteitä, joilla kulttuuria voidaan edistää ja identiteettiä vahvistaa.

Selvityksen tavoitteena ei ollut ottaa kantaa metsälappalaisuuden asemaan suhteessa saamelaiskäräjälain kriteereihin.  Selvityshanke alkoi lokakuussa 2018 ja valmistui kesäkuussa 2019. Selvityksen on tilannut valtioneuvoston kanslia.

Lapin alueella on perinteisesti elänyt eri kansanryhmiä, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, mutta joille on myös kehittynyt kulttuurisia erityispiirteitä. Tässä selvityksessä erityishuomio kiinnitetään nykyisen saamen kotiseutualueen eteläpuolisen alueen metsälappalaisen väestön kulttuurisiin erityispiirteisiin. Perustana on metsälappalaisten oma identiteetti, itsemäärittely ja kokemus omasta kulttuuristaan. Lisäksi hahmotellaan, mitkä toimenpiteet voisivat edistää metsälappalaista kulttuuria ja tukea metsälappalaisten  identiteettiä. Selvitys pyrkii vastaamaan tunnistettuun ongelmaan tuottaa kulttuuri edellä tietoa metsälappalaisuudesta ja monipuolistaa keskustelua.

Metsälappalaisten sekä aihepiirin asiantuntijoiden haastatteluiden sekä kirjallisuuden ja erilaisten kirjoitusten pohjalta on luotu käsitys metsälappalaisen kulttuurin ulottuvuuksista. Tätä laajennetaan ja täydennetään kyselyn kautta saatavalla aineistolla sekä työpajoilla, joissa metsälappalaiset pääsevät keskustelemaan omasta kulttuuristaan. Ensimmäisessä työpajassa hahmotetaan tutkimuskohdetta ja kerätään mahdollisimman paljon erilaisia näkemyksiä yhteisön historiasta, tapakulttuurista ja identiteetistä. Myöhemmässä työpajassa tarkennetaan selvityksen havaintoja ja muotoillaan yhdessä suosituksia kulttuurin elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Lisätietoja työpajojen toteutuksesta ja aikataulusta päivitetään tälle sivustolle. Työpajat on suunnattu itsensä metsälappalaisiksi tavalla tai toisella tunnistaville.

Tutkimus kytkeytyy hallituskauden muihin saamelaisalueiden hankkeisiin ja tuottaa tarvittavaa tietoa alueella olevien eri ryhmien tilanteesta.

Hankkeen aineistonkeruu

Hankkeessa on kerätty aineistoa sekä sähköisellä kyselyllä, haastatteluilla että työpajoilla. Kiitos kaikille aineistonkeruuseen osallistuneille! Hankkeen raportti julkaistaan kesällä 2019.

Lisätietoja hankkeesta

Kysymyksiä ja vastauksia KULTA-hankkeesta

Kysymys: Mikä on konsulttien ja asiantuntijoiden tausta? Päteekö objektiivisuuden vaatimus myös asiantuntijaryhmään? Millä perusteilla se on valittu? 

Vastaus: Asiantuntijat ovat kulttuuristen erityispiirteiden ja paikalliskulttuurin tuntijoita. Asiantuntijoita koskee sama objektiivisuuden periaate kuin koko konsortiota. Heidät on valittu selvityksen painopisteiden kannalta syvemmän ymmärryksen saamiseksi.


Kysymys: Millaista mediakeskustelua MDI aikoo seurata? Pystyykö MDI seuraamaan saamenkielisiä keskusteluja? 

Vastaus: Pystymme seuraamaan mediakeskusteluja, myös saameksi. Hankkeessa on käynnissä mediaseuranta, joka poimii myös saamenkieliset osumat.


Kysymys: Miten käytännössä seuraatte keskustelua saameksi? Onko joku konsulteista tai asiantuntijoista saamenkielinen? 

Vastaus: Konsultit tai asiantuntijat eivät ole saamenkielisiä, mutta meillä on kontakteja, joiden avulla mediaseurannan toteuttaminen onnistuu.


Kysymys: Miksi käytätte termiä metsälappalaisuus, ei metsäsaamelaisuus? 

Vastaus: Toimeksiannossa on määritelty termi, joka on oikeusministeriön käyttämä ilmaisu ko. ryhmästä.


Kysymys: Millä perusteella haastattelukysymykset on muotoiltu sellaiseksi, kuin on?

Vastaus: Kysymykset on muotoiltu MDI:ssä, jotta löytäisimme vastauksia selvityskysymyksiin.