Julkisen sektorin tietojohtamisen arviointimalli tukee jatkuvaa kehittämistä

Tietojohtamisen merkitys on laajasti tunnistettu julkisella sektorilla ja kehittämiselle nähdään monia hyötyjä. Sen toteuttamiseksi ei kuitenkaan ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, ja tietojohtaminen on käytännössä monilta osin vaikeasti hahmottuva käsite. Olimme mukana Nordic Healthcare Group Oy:n (NHG) vetämässä selvityshankkeessa, jossa luotiin kuva tietojohtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista, sekä kehitettiin arviointimalli tietojohtamiselle. Arviointimalli avaa myös tarkemmin tietojohtamiseen liittyviä näkökulmia.

Arviointimallin luomisen lisäksi hankkeessa tarkasteltiin maakuntien tilannetta tietojohtamisen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä tunnistettiin joukko toimenpiteitä kansallisen- ja alueellisen tason toimijoille. Tietojohtamista tarkasteltiin osana vuosien 2018 ja 2019 maakunta- ja soteuudistuksen valmistelua, jossa sen kehittämisellä on ollut keskeinen rooli.

Kehitetty tietojohtamisen arviointimalli sopii laajasti julkisten järjestäjäorganisaatioiden käyttöön ja tukee tietojohtamisen jatkuvaa kehittämistä. Arviointimallia voidaan käyttää tietojohtamisen ymmärryksen parantamiseen sekä organisaation tietojohtamisen käytäntöjen kehittämiseen. Mallia testattiin kahden sairaanhoitopiirin, maakuntaliiton, yhden kaupungin ja TE-hallinnon edustajien kanssa.

Kumppaneina hankkeessa olivat lisäksi Tampereen yliopisto sekä Helsingin yliopisto. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston tutkimustoimintaa. Arviointimalli ja tietojohtamisen kehittämissuositukset on koottu hankkeen loppuraporttiin.

Lisäksi arviointimalli ja sen käyttöohje ovat ladattavissa erikseen verkosta

https://stm.fi/documents/1271139/13927945/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf/44b98be5-6363-3863-662a-86506a276dc0/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf.pdf/Tietojohtamisen_arviointimalli.pdf.pdf

https://stm.fi/documents/1271139/13927945/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf/134adf85-4f17-77eb-e0f7-f386f5f985ae/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf.pdf/Tietojohtamisen_arviointimallin_kayttoohje.pdf.pdf

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa