Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

MDI laatii vuoden 2019 aikana Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelman vuosille 2021–2027. Järvi-Suomen alue käsittää Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueet. Ohjelma tukee Järvi-Suomen ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien laatimista ohjelmakaudelle 2021–2027. Ohjelma valmistuu vuoden 2019 lopussa.

Hankkeen toteutus

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelma sisältää kuusi työpakettia:

 1. Järvi-Suomen alueen erityispiirteet
 2. Ohjelman tavoitteet
 3. Toimenpiteet
 4. Resurssit
 5. Toimeenpanosuunnitelman
 6. Seuranta- ja arviointitavat

Ohjelman laadinnassa kerätään ja analysoidaan  dokumenttiaineistoa, tehdään haastatteluja, järjestetään työpajoja sekä fokusryhmäkeskusteluja.

Hankkeen tavoitteet

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelman avulla sovitetaan yhteen useita eri näkökulmia, tunnistetaan tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeiset toimenpiteet ja resurssit sekä suunnitellaan ympäristö- ja ilmastotoimenpiteiden seurantaa.

Ohjelmalla tavoitellaan ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuuden parantamista muun muassa huomioimalla ympäristönhoitotarpeiden ja toimenpiteiden yhteensopivuus, koulutus, neuvonta ja viestintä. Lisäksi huomioidaan alueen elinkeinotoiminnan monipuolinen yhteys ympäristöön, sillä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja ympäristön hyvä tila vaikuttatva useiden elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksiin. Lisäksi ympäristön tilalla on merkittävä vaikutus alueen vetovoimaan ja imagoon.

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassa paneudutaan maatalouteen, metsätalouteen ja maaseudun muihin toimintoihin ja ohjelman laadinnassa tunnistetaan alueelle sopivia ja vaikuttavia keinoja ravinnekuormituksen vähentämiseen ja vesistöjen kunnon parantamiseen, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan liittyen.

Työpajat

Kesä-elokuussa järjestetyissä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman viidessä alueellisessa työpajassa koottiin toimenpide-ehdotuksia jatkotyöstettäväksi ohjelmadokumenttiin.

Työpajojen osallistujien mielestä Järvi-Suomen vesien tilaa voidaan tehokkaasti parantaa ehkäisemällä maatalouden ravinnevalumia ja eroosiota. Keinoiksi listattiin muun muassa suojakaistat ja rantametsät. Valumia voidaan ehkäistä myös ylläpitämällä maan kasvukuntoa ja metsittämällä heikkotuottoisia peltoja.

Karjatalouden pistekuormituksen vähentämiseen voidaan pyrkiä muun muassa

 • tilakohtaisilla ympäristö- ja vesienhallintasuunnitelmilla
 • lannoituksen optimoinnilla
 • ravinnekierrätyksen parantamisella
 • edistämällä biokaasulaitoksia

Metsätalouden ravinnevalumia ehdotettiin vähennettäväsi esimerkiksi

 • laskeutusaltailla
 • vesiensuojelurakenteilla
 • turvemaiden hakkuita rajoittamalla
 • metsätalouden vesiensuojelun koulutuksella ja taitokortilla.

Turvemaiden ravinnevalumisten vähentämiseksi ehdotettiin

 • hiilinielujen perustamista turvepelloille
 • ojitettujen soiden ennallistamiskorvausta
 • vesiensuojelurakenteita
 • turvepeltojen raivauskieltoa

Työpajoissa listattiin myös toimenpiteitä vesistöjen kunnostukseen, asutuksen vesistökuormituksen vähentämiseen sekä tutkimustiedon käyttöön.

Lisätietoja hankkeesta

Järvisuomen maaseudun ja ympäristö- ja ilmasto-ohjelman verkkosivut

Lisätietoja hankkeesta