Innovation Bootcampissa pääosan saavat osallistujat ja keskustelut – tapahtuman taustalla yhteistyö, joka tavoittelee sattumia

Innovation Bootcamp on vuorokauden mittainen oppimisleiri, jossa pureudutaan yrittäjämäisiin yhteisöihin ja uuteen työhön Suomessa. Tapahtuma on tarkoitettu muun muassa aluekehittäjille, työ- ja oppimisympäristöjen uudistajille sekä yhteisöjen rakentajille. Mistä tapahtuma on saanut alkunsa, ja millainen yhteistyö toimii sen taustalla?

– Haluamme mahdollistaa sattumia, sillä usein kehitys perustuu juuri niihin. Yhteistyöllä pyrimme yhdistämään erilaisia ihmisiä ja osaamisia, minkä kautta syntyy näitä sattumia. Tämä on MDI:n ja CrazyTownin yhteistyön perusajatus, tiivistää MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen.

Antikainen pysähtyi pohtimaan tulevan Innovation Bootcampin aiheita ja teemoja. Hän avaa tapahtuman taustoja sekä pohtii vastauksia avainkysymyksiin, jotka nivoutuvat Bootcampin teemoihin. Tapahtuma on saanut alkunsa MDI:n ja CT:n yhteistyöstä, ja se järjestetään yhdessä Urban Millin kanssa. Ennen itse tapahtumaan pureutumista, Antikainen avaa hieman MDI:n ja CT:n yhteistyön taustoja.

– MDI:stä löytyy asiantuntijuutta kaupunkien kehittämiseen, innovaatioihin ja kasvuun. Haluamme yhdistää tämän asiantuntijuuden niihin toimijaverkostoihin, joilla CT on tuonut porukoita yhteen. Yhteistyöllä saamme sytytettyä verkostoihin liekin aivan uudella tavalla.

Toimijaverkostolla saadaan luotua uudenlaisia kohtaamisia ja ajatuksia, eikä varmasti uusilta sattumiltakaan vältytä. Yhtenä pidemmän aikavälin tavoitteena on yhteistyön kautta muodostaa pidempiaikainen yhteisö, jopa heimo. Voidaan puhua kehittäjäyhteisöllisyydestä, jota tällä yhteistyöllä luodaan. Hyvänä esimerkkinä on Helsingissä sijaitseva Freda55-yhteistyötila, jota kutsutaan työn ja oppimisen yhteisöksi. Freda55 on avoin kaikille yhteistyöstä kiinnostuneille.

Monipuolinen oppimiskokemus

Innovation Bootcamp pyrkii vastaamaan kysymykseen, mitä mahdollisuuksia yrittäjämäiset yhteisöt ja uusi työ tarjoavat Suomelle. Bootcamp rakentuu kolmen eri teeman ympärille, joista ensimmäinen on kaupungit, alueet ja fyysiset ympäristöt.

– Varsinkin pitkässä juoksussa ensimmäinen teema tarkoittaa paikkaperustaista kehittämistä, jota MDI haluaa olla mukana tuomassa käytäntöön ja viemässä eteenpäin. Teemaan sisältyvät kysymykset koskettavat muun muassa kaupunkien keskustojen ”ydinvoimaa” sekä korona-ajasta palautumista. On tärkeää pohtia, millä tavalla elämä palautuu kaupunkeihin ja millaista tulee olemaan kohtaaminen uudessa normaalissa, Antikainen kiteyttää.

Toinen teema on osaaminen ja osaajat, joita voidaan pitää eräänlaisina pullonkauloina ja kilpailutekijöinä. Antikainen toteaa, että teema on Suomelle myös eräänlainen kohtalonkysymys. Onko Suomi maana kiinnostava osaajille? Entä kasvaako Suomessa tarpeeksi osaajia ja osaamista?

– Kasvuhalua kyllä löytyy, mutta tekijöitä ei ole tarpeeksi. Osaaminen houkuttelee osaajia. Iso kysymys onkin, mistä löytyy osaajat. Muun muassa yksi ratkaisu on kansainvälistyminen ja osaajien houkuttelu Suomeen.

Kolmas teema, innovaatiot ja kaupallistaminen, pohtii ennen kaikkea sitä, mistä kipinä uuden luomiseen ja kehittymiseen löytyy. Tämä sitoo kaikki teemat yhteen; uudet yhteisölliset paikat ja osaamisen löytäminen ovat avainasemassa sattumien syntymisessä.

Innovation Bootcampin tarkoituksena on, että jokainen osallistuja tuo mukanaan jonkin oman työnsä tai organisaationsa ajankohtaisen asian, kysymyksen tai haasteen, joka liittyy tapahtuman aiheisiin. Bootcampin osallistujat valitsevat yhden tapahtuman teemoista, jonka kautta he lähestyvät tapahtuman aiheita sekä tuomiaan asioita ja luovat uusia näkökulmia sekä innovaatioita toisten osallistujien kanssa.

Yhteisöt ruokkivat itse itsensä, mutta mistä ne saavat alkunsa?

Millaiset toiminnat ja ympäristöt sitten ruokkivat luovuutta ja innovaatioita Suomen kaupungeissa? Antikainen lähestyy kysymystä Richard Floridan ikivanhan hypoteesin kautta, joka pohtii, syntyykö yritystoiminta sinne, missä osaajat ovat vai menevätkö osaajat yritystoiminnan luo. Täysin varmaa vastausta ei ole, mutta vahvoja näyttöjä löytyy siihen suuntaan, että ensiksi osaajat sijoittuvat haluamaansa paikkaan, ja sinne syntyy uusia innovaatioita.

– Pääsääntöisesti menee niin, että työ on paikkariippumatonta, eli ei ole paikkaan sidottua, missä työ on ja missä innovaatioita syntyy. Kun työ on riippumatonta, on paikalla kuitenkin suurempi merkitys, koska tällöin sijoittumiseen vaikuttavat kaikki elämänlaadun laatutekijät. Kun ne ovat kunnossa, syntyy kulttuuria, joka ruokkii innovaatioita eri puolille, kertoo Antikainen.

Kysymys kuitenkin kuuluu, onko Suomessa tällaisia alueita? Missä luovuutta ja innovaatiota lopulta tapahtuu? Lisäävätkö yrittäjämäiset yhteisöt kaupunkien vetovoimaisuutta? Muun muassa näitä kysymyksiä nostetaan Innovation Bootcampissa esille.

– Yrittäjämäiset yhteisöt ruokkivat itse itseänsä. Yhteisöissä tiedon soveltaminen käytännössä ja liittäminen aiempaan osaamiseen on avoimempaa sekä hyödyttää kaikkia osapuolia. Puhutaan niin sanotusta alusta-ajattelusta. Alusta toimii paikkana, jossa tapahtuu kohtaamisia ja joka houkuttelee osaamista luokseen. CT on hyvä esimerkki operaattorista, joka pyrkii luomaan tällaisia kohtaamispaikkoja.

Alustat ovat kohtaamispaikkoja, joissa erilaiset toimijat kohtaavat ja yhteistyö löytää helpoimmin muotonsa ja paikkansa. Kaupungeille yritysten kohtaamispaikoissa lepää suuri potentiaali. Kaupungit voivat edesauttaa yhteisöjen ja innovaatioiden syntymistä muun muassa kehittämällä kaupungin laatutekijöitä, joiden kautta vetovoimaisten paikkojen ja alustojen on mahdollista syntyä.

Uudet ajatukset käytäntöön kokeilujen ja tekojen kautta

Suomen muuttoliikenteessä on ollut näkyvissä trendimuutosta. Muuttoliikenne on kohdistunut suurten kaupunkien ympäröiviin kuntiin ja maakuntakeskuksiin, mutta samalla maahanmuutto on lisääntynyt ja se on keskittynyt suuriin kaupunkeihin. Isossa mittakaavassa suurten kaupunkien kasvu jatkuu, mutta myös monipaikkaisuus yleistyy.

– Toiveena olisi, että kaikille osaajille voitaisiin tarjota omaan makuun sopiva yhteisö, Antikainen toteaa.

Uusi työ ja hybridityöskentely tulee muuttamaan työn tekemisen tapaa. Tulevaisuudessa työntekoa voidaan ajatella ohjaavan niin sanottu fifty fifty -malli, jolloin työtä ei enää tehdä vain yhdestä ja samasta paikasta käsin. Monipaikkaisuudesta tulee pysyvä osa työtä.

– On hyvä, että ajankohtaisista asioista filosofoidaan ja puhutaan teorioiden kautta, mutta on aivan oma juttunsa pohtia, miten nämä asiat otetaan käytäntöön. Innovation Bootcamp sopii tähän täydellisesti; lähdetään kokeilemaan ja tekemään. Ei sovi myöskään unohtaa tapahtumassa syntyviä sattumia. Toivomme, että MDI ja CT voisivat jatkossa järjestää Bootcmap-toimintaa ympäri Suomea.

Innovation Bootcamp pidetään 24.-25.3.2022 Helsingissä. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Crazy Town, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja Urban Mill. Osallistujat tuovat mukanaan kysymyksen tai haasteen ja valitsevat yhden teeman, jonka kautta lähestyä aihetta ja työstää uusia näkökulmia sekä innostavia avauksia.

Lisätiedot

Tapahtumasivu

Ilmoittautuminen

Kirjoittaja: Oskari Jokinen, MDI, oskari.jokinen@mdi.fi