Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit – INNOVA

Innovaatioekosysteemeillä tunnistetaan olevan yhä tärkeämpi merkitys kansallisen, alueellisen ja EU-tason innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa. Ekosysteemien vaikutusten arviointi on kuitenkin mutkikasta, eivätkä erityyppisten ekosysteemien merkityksen ja vaikutusten arviointi tai mittarointi ole kansainvälisestikään kehittyneitä. Ekosysteemien hyötyjen, yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikutusten arvioimiseksi tarvitaan uudenlaisia lähestymistapoja ja mittareita, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon ekosysteemien lisäarvon yrityksille, tutkimusorganisaatioille sekä laajemmin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan uudistumiselle.

Valtioneuvoston tilaamassa INNOVA-hankkeessa tehdään innovaatioekosysteemien vaikuttavuutta ja mittareita koskeva analyyttinen selvitys. Hankkeen toteuttavat MDI Public Oy ja ETLA 3/2021–2/2022.

Hankkeen tavoitteet

 • kehittää TKI-toimintaa edistävien ekosysteemien vaikuttavuusarviointia ja mittaamista, jotta voidaan arvioida ekosysteemejä tukevan politiikan merkitys ja vaikutukset kestävälle kasvulle ja suomalaisten hyvinvoinnille
 • tarjota tietoa ja työkaluja innovaatioekosysteemien vaikutusten ja laajempien vaikutuspolkujen ymmärtämiseen ja arviointiin
 • tukea kansallisten ja alueellisten tahojen ymmärrystä innovaatioekosysteemien kehityksestä ja vaikutuspoluista sekä politiikkatoimien kohdentamisesta, jotta ne voisivat tukea ja pyrkiä ohjaamaan ekosysteemejä eri vaiheissa
 • tuottaa tietoa kansallisten valmisteluprosessien sekä ennen kaikkea TKI-politiikkatoimien vaikuttavuuden arvioinnin tueksi kuten kansallisen TKI-tiekartan toimenpiteiden toteuttamiseen, yksityisen ja julkisen sektorin välisen TKI-yhteistyön kumppanuusmalleista käytävään pohdintaan, valtion ja yliopistokaupunkien välillä laadittaviin ekosysteemisopimuksiin sekä EU:n elpymispaketin ja teollisuusstrategian toimeenpanoon.

Hankkeen ja työn jakautuminen osatehtäviin

Innovaatioekosysteemin määrittely

INNOVA-hankkeessa innovaatioekosysteemi on uuden tiedon luomiseen ja sen hyödyntämiseen liittyvä erilaisten toimijoiden (yritykset ja niiden alihankintaverkostot, asiakkaat/loppukäyttäjät, tutkimustoimijat, julkinen sektori, sijoittajat jne.) kokonaisuus, jolla on yhteinen päämäärä ja jonka toimijat ovat riippuvaisia toisistaan sekä niiden välisestä vuorovaikutuksesta ja oppimisesta.

Innovaatioekosysteemin toimijoilla on:

 • Yhteinen päämäärä
  Päämäärä liittyy yhteiseen arvon luontiin, toisin sanoen uuden tiedon luomiseen ja sen hyödyntämiseen. Toimijat ovat mukana omien intressiensä pohjalta, ja vain jos ne hyötyvät ekosysteemistä.
 • Strategisia, rakenteellisia ja sosiaalisia yhteistyön muotoja
  Toimijat kykenevät tuottamaan uutta tietoa, innovaatioita yhdistämällä resursseja, osaamisiaan ja ideoita. Toimijoita yhdistävät tietopohjat, teknologiat, pääoma, resurssit tai tuotteet/palvelut.
 • Erilaisia rooleja.
  Roolit muuttuvat ja kehittyvät ajassa. Innovaatioekosysteemit voivat muodostua yhdelle tai useammalle toimialalle alueellisesti, kansallisesti tai valtioiden rajat ylittäen.