Ilmastonmuutos vaatii alueilta sopeutumista ja vaikuttavia toimia – MDI laatimassa Kymenlaakson sopeutumissuunnitelmaa

Ilmastonmuutos on uhka sekä ihmisten että planeettamme terveydelle. YK:n alainen kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on julkaissut helmikuussa 2022 suuren ilmastoraporttinsa toisen osan, joka käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, muutoksiin sopeutumista ja haavoittuvaisuuksia. Raportin pääviesti on selvä: toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä päästöjen vähentämiseksi tarvitaan heti.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävistä toimista hyötyvät sekä ihmiset että luonto. Oikeilla toimilla vähennetään myös taloudellisia tappioita. Sopeutuminen edellyttää vahvaa poliittista sitoutumista, toimivia järjestelmiä ja suunnitelmallisuutta. MDI on laatimassa Kymenlaakson tilaamaa sopeutussuunnitelmaa, joka auttaa aluetta sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kumppanina työssä on Tapio Palvelut Oy, joka toimii työssä erityisesti metsäsektorin asiantuntijana.

Sopeutumisessa on ennen kaikkea tärkeää tunnistaa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin liittyvät riskit. Tulevien ilmasto-olosuhteiden ennakointi on tärkeää esimerkiksi rakennetun ympäristön, infrastruktuurin sekä maa- ja metsätalouden kannalta. 

Kymenlaakson sopeutumistyön ensimmäisessä osassa kartoitetaan ilmastoriskejä sekä niiden haavoittuvuustekijöitä eri yhteiskunnan sektoreiden näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa, mitkä ilmastoriskit ja niihin liittyvät haavoittuvuustekijät ovat keskeisimpiä juuri Kymenlaakson näkökulmasta. Riski- ja haavoittuvuusanalyysi laaditaan soveltaen viisivaiheista indikaattoriperusteista haavoittuvuusarvioinnin mallia (eng. Indicator Based Vulnerability Assesment). Analyysin muodostamiseen hyödynnetään dokumenttiaineistoja ja asiantuntijanäkemyksiä, joita kootaan työpajatyöskentelyllä ja haastatteluin.  

Työn toisessa vaiheessa linjataan riski- ja haavoittuvuusanalyysiin perustuen toimenpiteitä eri sektoreiden haavoittuvuuksien vähentämiseksi. Peruuttamattomia muutoksia maapallon järjestelmiin on jo tapahtunut, mutta oikeilla toimilla niiden vaikutuksia pystytään hidastaa. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla sopeutumisella voidaan vähentää elämän, biodiversiteetin ja infrastruktuurin tappioita. 

Sopeutumistoimia tunnistetaan ja linjataan yhdessä sidosryhmien kanssa, niin että toimenpiteiden laadintaan osallistuu edustajia keskeisiltä yhteiskuntasektoreilta. Lisäksi osana sopeutumissuunnitelman laadintaa järjestetään tilaisuus maakunnan kuntien päättäjille sekä fokusryhmätilaisuus, jossa laaditaan sopeutumissuunnitelman seurantamalli. Sopeutumissuunnitelma tullaan julkaisemaan erillisessä julkistusseminaarissa.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa