Ilmastonmuutos vaatii alueilta sopeutumista ja vaikuttavia toimia – MDI laatimassa Kymenlaakson sopeutumissuunnitelmaa

Ilmastonmuutos on uhka sekä ihmisten että planeettamme terveydelle. YK:n alainen kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on julkaissut helmikuussa 2022 suuren ilmastoraporttinsa toisen osan, joka käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, muutoksiin sopeutumista ja haavoittuvaisuuksia. Raportin pääviesti on selvä: toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi sekä päästöjen vähentämiseksi tarvitaan heti.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävistä toimista hyötyvät sekä ihmiset että luonto. Oikeilla toimilla vähennetään myös taloudellisia tappioita. Sopeutuminen edellyttää vahvaa poliittista sitoutumista, toimivia järjestelmiä ja suunnitelmallisuutta. MDI on laatimassa Kymenlaakson tilaamaa sopeutussuunnitelmaa, joka auttaa aluetta sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kumppanina työssä on Tapio Palvelut Oy, joka toimii työssä erityisesti metsäsektorin asiantuntijana.

Sopeutumisessa on ennen kaikkea tärkeää tunnistaa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin liittyvät riskit. Tulevien ilmasto-olosuhteiden ennakointi on tärkeää esimerkiksi rakennetun ympäristön, infrastruktuurin sekä maa- ja metsätalouden kannalta. 

Kymenlaakson sopeutumistyön ensimmäisessä osassa kartoitetaan ilmastoriskejä sekä niiden haavoittuvuustekijöitä eri yhteiskunnan sektoreiden näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa, mitkä ilmastoriskit ja niihin liittyvät haavoittuvuustekijät ovat keskeisimpiä juuri Kymenlaakson näkökulmasta. Riski- ja haavoittuvuusanalyysi laaditaan soveltaen viisivaiheista indikaattoriperusteista haavoittuvuusarvioinnin mallia (eng. Indicator Based Vulnerability Assesment). Analyysin muodostamiseen hyödynnetään dokumenttiaineistoja ja asiantuntijanäkemyksiä, joita kootaan työpajatyöskentelyllä ja haastatteluin.  

Työn toisessa vaiheessa linjataan riski- ja haavoittuvuusanalyysiin perustuen toimenpiteitä eri sektoreiden haavoittuvuuksien vähentämiseksi. Peruuttamattomia muutoksia maapallon järjestelmiin on jo tapahtunut, mutta oikeilla toimilla niiden vaikutuksia pystytään hidastaa. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla sopeutumisella voidaan vähentää elämän, biodiversiteetin ja infrastruktuurin tappioita. 

Sopeutumistoimia tunnistetaan ja linjataan yhdessä sidosryhmien kanssa, niin että toimenpiteiden laadintaan osallistuu edustajia keskeisiltä yhteiskuntasektoreilta. Lisäksi osana sopeutumissuunnitelman laadintaa järjestetään tilaisuus maakunnan kuntien päättäjille sekä fokusryhmätilaisuus, jossa laaditaan sopeutumissuunnitelman seurantamalli. Sopeutumissuunnitelma tullaan julkaisemaan erillisessä julkistusseminaarissa.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin