Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin maltillinen

MDI selvitti Ramboll Finlandin ja Telian kanssa valtioneuvoston kanslialle etätyön ja liikenteen uusien palveluiden vaikutuksia liikenteen kasvihuonepäästöihin. Selvitys on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua.

Etätyön lisääntyminen vähentää työmatkaliikennettä kaikilla kulkumuodoilla. Selvityksen mukaan etätyöllä on lyhyen aikavälin vaikutuksia sekä työmatkojen että muiden päivän matkojen määrään, suuntautumiseen ja kulkutapaan ja pitkän aikavälin vaikutuksia asuin- ja työpaikkavalintoihin ja sitä kautta laajemmin kokonaisliikkumiseen. Etätyöhön jäämisen seurauksena työmatka jää tekemättä, ja samalla se voi muuttaa muita matkoja, kuten matkoja kauppaan ja harrastuspaikoille. Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonepäästöihin pienenee autokannan uudistumisen myötä. Jos työmatkat tehdään päästöttömillä autoilla, ei työmatkojen väheneminen etätyön lisääntyessä enää vaikuta päästöihin. 

Selvityksessä tarkasteltiin etätyön yleisyyden kehitystä kolmen skenaarion kautta. Vuonna 2019 Suomessa oli noin 357 000 säännöllisesti etätyötä tekevää työllistä, kun puolestaan koronapandemian aikana vuonna 2020 etätyötä tekeviä työllisiä oli noin 790 000. Selvitystyössä laaditun ennusteen mukaan etätyöskentelevien määrä vuonna 2030 on 577 000 henkilöä ja 582 000 henkilöä vuonna 2045. Maksimiskenaarion mukaan etätyötä tekeviä vuonna 2045 on 811 000 henkilöä.

Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin on selvityksen mukaan vuonna 2030  enimmillään noin 0,125 megatonnia ja vuonna 2045 0,082 megatonnia. Vaikutus päästöihin on maltillinen, mutta kuitenkin merkityksellinen osana päästövähennystoimien kokonaisuutta.

Selvitystyö koostui kirjallisuuskatsauksesta, mobiiliverkkodatan analyysistä ja skenaariotarkastelusta. Selvitys toteutettiin valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta.

Materiaali

Selvitys: Etätyön vaikutukset liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa