Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin maltillinen

MDI selvitti Ramboll Finlandin ja Telian kanssa valtioneuvoston kanslialle etätyön ja liikenteen uusien palveluiden vaikutuksia liikenteen kasvihuonepäästöihin. Selvitys on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua.

Etätyön lisääntyminen vähentää työmatkaliikennettä kaikilla kulkumuodoilla. Selvityksen mukaan etätyöllä on lyhyen aikavälin vaikutuksia sekä työmatkojen että muiden päivän matkojen määrään, suuntautumiseen ja kulkutapaan ja pitkän aikavälin vaikutuksia asuin- ja työpaikkavalintoihin ja sitä kautta laajemmin kokonaisliikkumiseen. Etätyöhön jäämisen seurauksena työmatka jää tekemättä, ja samalla se voi muuttaa muita matkoja, kuten matkoja kauppaan ja harrastuspaikoille. Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonepäästöihin pienenee autokannan uudistumisen myötä. Jos työmatkat tehdään päästöttömillä autoilla, ei työmatkojen väheneminen etätyön lisääntyessä enää vaikuta päästöihin. 

Selvityksessä tarkasteltiin etätyön yleisyyden kehitystä kolmen skenaarion kautta. Vuonna 2019 Suomessa oli noin 357 000 säännöllisesti etätyötä tekevää työllistä, kun puolestaan koronapandemian aikana vuonna 2020 etätyötä tekeviä työllisiä oli noin 790 000. Selvitystyössä laaditun ennusteen mukaan etätyöskentelevien määrä vuonna 2030 on 577 000 henkilöä ja 582 000 henkilöä vuonna 2045. Maksimiskenaarion mukaan etätyötä tekeviä vuonna 2045 on 811 000 henkilöä.

Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin on selvityksen mukaan vuonna 2030  enimmillään noin 0,125 megatonnia ja vuonna 2045 0,082 megatonnia. Vaikutus päästöihin on maltillinen, mutta kuitenkin merkityksellinen osana päästövähennystoimien kokonaisuutta.

Selvitystyö koostui kirjallisuuskatsauksesta, mobiiliverkkodatan analyysistä ja skenaariotarkastelusta. Selvitys toteutettiin valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta.

Materiaali

Selvitys: Etätyön vaikutukset liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous