Blogi: Elokapina on parasta maaseutupolitiikkaa

Elokapina on parasta maaseutupolitiikkaa – ainakin viimeisimmän maaseutupoliittisen kokonaisohjelman strategian mukaan, jossa maaseutu asemoidaan ”kestävyysmurroksen tuulenhalkojaksi”. Strategia pohjautuu visioon radikaalista maaseudusta: maaseutu muodostaa fossiilitaloudesta luopuneen uuden kestävän yhteiskuntamallin perustan.

Viime aikoina tämän muutoksen vauhdittamista on vaadittu kansainväliseen ilmastoliikkeeseen Elokapinaan kytkeytyvässä Syyskapinassa, jonka keskeinen viesti on vaatimus hallitukselle ilmasto- ja ympäristöhätätilan julistamisesta Suomeen. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että hallitus ryhtyisi välittömästi tilanteen vaatimiin konkreettisiin toimiin, joilla Suomen päästöt sekä luonnonvarojen kulutus lasketaan ekologisesti kestävälle tasolle muutamassa vuodessa.

Elokapinalla on kolme keskeistä vaatimusta: Kerro totuus, Toimi nyt ja Laajennetaan demokratiaa.

Kerro totuus

Elokapina vaatii hallitusta julistamaan ilmasto- ja ympäristöhätätilan sekä järjestämään säännöllistä kriisitiedotusta.

Kokonaisohjelman strategiassa hahmotetaan siirtymän sisältöä vastaavalla tavalla. Strategiadokumentissa viitataan Juha Kuisman paikallista ilmastopolitiikkaa käsittelevään julkaisuun ja todetaan kestävyyssiirtymän tarkoittavan tosiasioiden ja reunaehtojen vaihtumista – yhteiskunnan siirtymistä realismista toiseen.

Toimi nyt

Elokapina vaatii, että lainsäädännön keinoin taataan hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä ja että osana tätä aloitetaan välitön laaja ekologinen jälleenrakennus. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman strategiassa viitataan BIOS-tutkimusyksikön luonnehdintaan ”ekologisesta jälleenrakennuksesta” ja sen välttämättömyydestä.

Maaseudun esitetään muuttuvan tässä mukana, ja kestävyyssiirtymä on strategian keskeinen lähtökohta. Tulevaisuuden yhteiskuntaa ohjaa suhteellinen kestävyysetu, jossa otetaan huomioon tuotannon välittömät kulttuuriset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset tuotantokustannusten lisäksi. Toiminnan uusi mittakaava on paikallinen.

Laajennetaan demokratiaa

Elokapina vaatii kansalaisista satunnaisotannalla valitun kansalaisfoorumin kutsumista koolle. Foorumin tarkoitus on käydä tutkimusperusteista puntaroivaa keskustelua, jonka pohjalta foorumi laatii ehdotuksia luonnonsuojelutoimista ja päästövähennyskohteista, jotka ovat myös sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Eduskunnan tulisi käsitellä foorumin ehdotukset.

Strategian vision radikaalia maaseutua kehystää yhteiskuntapolitiikka, joka edistää kestävän yhteiskunnan toteutumista. Tätä yhteiskuntapolitiikkaa hahmotetaan kolmen kokonaisuuden kautta: keskinäisriippuvuus (sosiaalinen kestävyys), ympäristöoikeudenmukaisuus (ympäristöllinen kestävyys) sekä tietointensiivinen talous (taloudellinen kestävyys).

Vision mukaan tulevaisuuden kestävän maaseudun asukkaat ja organisaatiot haluavat ottaa vastuun tuotannon kestävyysvaikutuksista sekä muodostavat uuden yhteisön – toiminnan painopiste siirtyy jakamisen oikeudenmukaisuudesta osallistumisen oikeudenmukaisuuteen. Puhutaan ”meidän pelistä”, jonka tulos on enemmän kuin osallistujien resurssien, tietojen ja taitojen summa. Loppukaneetin mukaan ”Toimiva kansalaisyhteiskunta, osallisuuden tunne ja sitoutuminen ovat siirtymiseen vaadittavia mahtavia tekoja.”

Maaseututoimijoilla on pitkä perinne suorasta toiminnasta

Väkivallaton suora toiminta on maaseudun toimijoille tuttua. Kestävyysmurroksen tuulenhalkojana toimiva maaseutu tuskin tyytyy ainoastaan asiantuntijavetoisen työryhmän laatiman strategian korulauseisiin, jossa rohkeat ja radikaalit ihmiset rakentavat tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa. Onkin ajan kysymys, milloin maaseutu näkyy osana seuraavaa Kapinaa.

Lisätietoja

https://elokapina.fi/

https://www.maaseutupolitiikka.fi/uutiset/maaseutupoliittisen-kokonaisohjelman-2021-2027-strategialuonnos-julkistettu

 

Maailman parhaiden kaupunkien symposium kokosi kaupunki- ja alueasiantuntijat yhteen

Kuntatalolle kokoontuivat 16.–17. toukokuuta Suomen kaupunki- ja aluekehityksen asiantuntijat ja viranhaltijat. Kahden päivän aikana noin 150 ihmistä pohti, keskusteli, oppi ja ideoi kaupunkien nykyhetkeä ja tulevaisuutta. MDI:n, Kuntaliiton ja Kuntasäätiön järjestämän tapahtuman ohjelmasta vastasivat alan huippuasiantuntijat ja -keskustelijat. Tervetuloa kurkkaamaan kuvien muodossa symposiumin tunnelmiin.

Lue lisää Maailman parhaiden kaupunkien symposium kokosi kaupunki- ja alueasiantuntijat yhteen

Blogi: Vanhemmaksi on vaikea tulla, jos naiset ja miehet asuvat eri puolilla maata

Isyys ei ole itsestäänselvyys, totesimme isyyttä koskevan blogisarjan ensimmäisessä osassa, jossa pohdiskelimme syntyvyyttä ja ennen kaikkea miesten tahatonta lapsettomuutta alueellisena ilmiönä. Maantieteellisen ilmiön isyydestä tekee ennen kaikkea nuorten aikuisten muuttoliike.

Lue lisää Blogi: Vanhemmaksi on vaikea tulla, jos naiset ja miehet asuvat eri puolilla maata