Alueiden kasvupotentiaalianalyysi

MDI tekee alueellisen kasvupotentiaalianalyysin Harjavalta Oy:n toimeksiannosta. Analyysin tarkoituksena on tunnistaa kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta potentiaalisimmat alueet koko maassa. Analyysin kohteena ovat kaikki Manner-Suomen kunnat, joiden tulevaa kasvupotentiaalia analysoidaan laaja-alaiseen dataan perustuvan tilasto- ja toimintaympäristöanalyysin perusteella. Tilastoanalyysin muuttujat perustuvat neljään temaattisen kokonaisuuteen ja 16 muuttujaan, jotka liittyvät aluetalouteen, vetovoimaan, väestö- ja ikärakenteen muutokseen sekä asumisdynamiikkaan. Datan perusteella tehdään visuaalisia karttoja ja graafeja, joiden perusteella ilmenee kunkin kunnan positio suhteessa muihin kuntiin. Kunnat luokitellaan lopuksi viiteen viidennekseen 16 muuttujan muuttujakohtaisten summapisteiden perusteella. Kaikki kunnat käsittävän tilastoanalyysin lisäksi tehdään yksityiskohtaisempi alueprofilointi tilaajan nimeämistä alue- ja kasvukeskuksista.