MDI toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014−2020 ennakkoarvioinin

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) valmistelee parhaillaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman uutta ohjelmakautta 2014−2020. Tulevasta ohjelmasta tehdään ennakkoarviointi kesään 2013 mennessä. Arviointia toteuttamaan ministeriö valitsi MDI:n yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston (Karjalan tutkimuslaitos / Spatia) sekä pohjoismaisen aluekehityksen asiantuntijan, tutkimuskeskus Nordregion kanssa. Lisäksi arviointityössä tullaan hyödyntämään MTT:n, ProAgrian sekä Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) asiantuntijoiden osaamista.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kolme tavoitetta nojautuvat Eurooppa 2020 -strategiaan älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta kasvusta. Nämä tavoitteet ovat: maatalouden kilpailukyky, luonnonvarojen kestävä käyttö ja maaseutualueiden tasapainoinen alueellinen kehitys. Tavoitteet sisältyvät kuuteen prioriteettiin jotka kohdistuvat 1) tiedon siirtämiseen ja innovaatioihin; 2) maatalouden kilpailukykyyn, 3) elintarvikeketjuihin ja riskienhallintaan; 4) ekosysteemeihin; 5) luonnonvarojen käyttöön ja vähähiiliseen talouteen; sekä 6) sosiaaliseen osallistamiseen ja taloudelliseen kehitykseen. Prioriteetteja toteutetaan ohjelmassa 17 toimenpiteen ja paikallisen kehittämisen (LEADER) avulla.

Ennakkoarvioinnilla pyritään parantamaan ohjelman suunnittelua, sisältöä, toimeenpanon laatua ja vaikuttavuutta. Ennakkoarvioinnin tavoitteena on myös tuottaa konkreettista ja välittömästi hyödynnettävissä olevaa tietoa MMM:n ja kansallisten sidosryhmien käyttöön sekä paikallisen työn tueksi. Ennakkoarviointiin sisällytetään myös suosituksia ohjelman arviointisuunnitelmaksi.

Ennakkoarvioinnin yhteydessä tarkastellaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mikä on ohjelman suhde EU:n prioriteetteihin sekä kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin? Ovatko ohjelmassa esitetyt painotukset ja toimenpiteet johdonmukaisia, kun otetaan huomioon unionin yhteisen strategiakehyksen sekä kumppanuussopimuksen sisältämät suositukset? Ovatko ohjelman ehdotetut indikaattorit relevantteja ja tarpeeksi selkeitä? Onko ohjelman rahoitussuunnitelma kohdennettu oikein eri toimenpiteiden ja prioriteettien kesken? Ovatko ohjelmalle annetut välitavoitteet realistisia?

Ennakkoarviointi tapahtuu syksyn 2012 sekä kevään 2013 aikana. Väliraportti valmistuu tammikuussa, ja loppuraportin luonnos toukokuussa 2013. Loppuraportti luovutetaan tilaajalle kesäkuussa 2013. Arvioinnin tulokset ovat kaikkien ohjelman valmisteluryhmien käytettävissä työn edetessä, minkä perusteella myös EU:n komissio arvioi ohjelman valmistelua.

Lisätietoja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 valmistelusta antaa:

Janne Antikainen, MDI

+358 40 7641 829, janne.antikainen(a)mdi.fi