Väestön ikääntymiskehitys edellyttää kustannusvaikuttavia toimenpiteitä asumisen kehittämisessä

Tutkimuksessa suositellaan, että kunnat ja hyvinvointialueet käynnistävät yhteistyön ikääntyneiden asumisen strategisessa suunnittelussa.

Kunnissa ja hyvinvointialueille tarvitaan kustannusvaikuttavia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja ikääntyneiden asuinolojen parantamiseksi ja omaehtoiseen asumiseen varautumiseksi. Ikäystävällisen asumisen tavoitteet liittyvät kaikille sopivan suunnittelun (Design for All) periaatteisiin. FCG Finnish Consulting Group kartoitti ja arvioi tarvittavia toimenpiteitä kunnissa ja hyvinvointialueilla valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta.

Ikääntyneiden asumisen tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan resurssien näkökulmasta. Ikääntyneiden oma asumisen varautuminen on tunnistettu hyvinvointialueilla ja kunnissa, mutta käytännön toimenpiteitä on toteutettu satunnaisesti. Asumiseen liittyvä neuvonta ja toimijoiden välinen yhteistyö sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen strategiatyö nousevat esille.

”Mitä enemmän pystytään tarjoamaan ikääntyneille sopivia asumisratkaisuja ja asuinympäristöjä, sen paremmin pystytään hillitsemään ympärivuorokautisen palveluasumisen tarvetta. Osaltaan tämä vähentää paineita sosiaali- ja terveydenhuollon puolella”, sanoo FCG:n johtava asiantuntija Marika Koramo.

Keskeisiä keinoja ikääntyneille sopivien asumisratkaisujen kehittämisessä ovat asuntokannan esteettömyyskorjaukset ja korjausavustusten hyödyntäminen. Asumisen neuvonnalla tuetaan ikääntyneiden omaa asumisen varautumista. Kuntien ja hyvinvointialueiden hyvä yhteistyö on merkittävässä roolissa asuinolojen kehittämisen näkökulmasta.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa. Valtioneuvoston kanslia 03.05.2023

Yhteyshenkilö
Marika Koramo
Johtava asiantuntija
FCG Finnish Consulting Group
p. 040 822 4398
marika.koramo@fcg.fi