Tietopalvelun tietosisällöt

Tältä sivulta löydät tarkemmat tiedot MDI:n tietopalvelun tietosisällöistä ja indeksien laskentaperusteista.

Aluekehityksen laaja tilannekuva

Aluekehityksen kokonaisindeksin muodostaminen

Kuntien aluekehityksen kokonaisindeksi (AKI) muodostetaan laskemalla indeksipisteet kuuden kuntakehitystä kuvaavan osa-alueen muuttujille ja laskemalla tämän jälkeen kaikki pisteet yhteen. Osa-alueittain kunnat saavat dynamiikkapisteitä 0-300p väliltä (muun elinvoimadynamiikan maksimipisteet ovat 200p). Kokonaispisteiden teoreettinen maksimiarvo on 1700pistettä. Kokonaisuudessaan indeksissä on  muuttujia yhteensä 17. Muuttujiksi on valittu ne muuttujat, jotka kuvaavat yhdessä mahdollisimman laaja-alaisesti kuntien kehitystä ja tuo mahdollisimman hyvin myös kuntien välisiä eroja esiin. Indeksi- ja dynamiikkapisteet toimivat hyvänä lähtökohtana kuntakehitystä avaaville syventäville tarkasteluille sekä kehitystoimenpiteiden pohdinnalle.

Muuttujat

 

TYÖLLISYYSDYNAMIIKKA

 

INDIKAATTORIT
TIETOKANTA
INDEKSIN PISTEYTYS

1. TYÖLLISYYSASTE (%)
Statfin, väestö, työssäkäynti, väestön pääasiallinen toiminta
0-100

2. TYÖTTÖMYYSASTE (%)
Statfin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (tem)
0-100

3. TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE
(1000 asukasta kohden )
Statfin, väestö, työssäkäynti, väestön pääasiallinen toiminta
0-100
yht. 0-300

Parhaat pisteet työllisyysdynamiikasta saa maan korkeimmalla työllisyysasteella, alhaisimmalla työttömyysasteella ja parhaimmalla huoltosuhteella (korkein työllisen väestön osuus koko väestöstä).

YRITYSDYNAMIIKKA

 

INDIKAATTORIT
TIETOKANTA
INDEKSIN PISTEYTYS

1. ALOITTANEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (1000 asukasta kohden)
StatFin, yritykset, aloittaneet ja lopettaneet yritykset
0-100

2. YRITYSTEN TOIMIPAIKKOJEN LIIKEVAIHTO (vuosimuutos %)
Statfin, yritykset, alueellinen yritystoimintatilasto
0-100

3. AVOIMEN SEKTORIN OSUUS KAIKISTA TYÖPAIKOISTA (%)
Statfin, väestö, työssäkäynti, alueella työssäkäynti työnantajasektoreittain
0-100

yht. 0-300

Parhaat pisteet yritysdynamiikasta saa maan korkeimmalla aloittaneiden yritysten määrällä, yritysten toimipaikkojen liikevaihdolla ja avoimen sektorin työpaikkaosuudella.

VETOVOIMADYNAMIIKKA

 

INDIKAATTORIT
TIETOKANTA
INDEKSIN PISTEYTYS

1. VÄESTÖNLISÄYS (vuotuinen %)
Statfin, väestö, väestörakenne
0-100

2. ALLE 55-VUOTIAIDEN OSUUS (%)
Statfin, väestö, väestörakenne
0-100

3. VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN MÄÄRÄ / 10 000as.
StatFin, kaupunki- ja seutuindikaattorit, rakentaminen, valmistuneet asunnot
0-100

yht. 0-300

Parhaat pisteet vetodynamiikasta saa maan korkeimmalla vuotuisella väestönlisäyksellä, alle 55-vuotiaiden osuudella ja valmistuneiden asuntojen asukaslukuun suhteutetulla määrällä.

TULODYNAMIIKKA

 

INDIKAATTORIT
TIETOKANTA
INDEKSIN PISTEYTYS

1. KUNNALLISVEROTETTAVIEN TULOJEN MÄÄRÄ,  €/asukas
Tilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit, kunnallistalous
0-100

2. BKT €/asukas, käyvin hinnoin (kuntatasolla käytetään seudun lukua)
Statfin, kansantalous, aluetilinpito
0-100

3. TULOVEROPROSENTTI
StatFin, Tilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit, kunnallistalous
0-100

yht. 0-300

Parhaat pisteet tulodynamiikasta saa maan korkeimmalla asukaslukuun suhteutetulla kunnallisverotettavien tulojen määrällä, bruttokansantuotteella ja alhaisimmalla tuloveroprosentilla.

KOULUTUS- JA HYVINVOINTIDYNAMIIKKA

 

INDIKAATTORIT
TIETOKANTA
INDEKSIN PISTEYTYS

1. KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 15-VUOTTA TÄYTTÄNEESTÄ VÄESTÖSTÄ (%)
Statfin, koulutus, väestön koutusrakenne
0-100

2. VAIN PERUSASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 15-VUOTTA TÄYTTÄNEESTÄ VÄESTÖSTÄ (%)
Statfin, koulutus, väestön koutusrakenne
0-100

3. THL:N SAIRASTAVUUSINDEKSI
Sotkanet, sairastavuusindeksi, THL:n sairastavuusindeksi
0-100

yht. 0-300

Parhaat pisteet koulutus- ja hyvinvointidynamiikasta saa maan korkeimmalla korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudella, alhaisimmalla ainoastaan perusasteen tutkinnon suorittaneiden osuudella sekä alhaisimmalla sairastavuusindeksillä.

MUU ELINVOIMADYNAMIIKKA

 

INDIKAATTORIT
TIETOKANTA
INDEKSIN PISTEYTYS

1. VANHOJEN OSAKEASUNTOJEN KAUPPOJEN MÄÄRÄ / 10 000as.
Statfin, asuminen, Osakeasuntojen hinnat
0-100

2. VIERASKIELISTEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) (alue saa sitä paremmat pisteet mitä enemmän alueella on suhteellisesti vieraskielisiä)
Statfin, väestö, väestörakenne
0-100

yht. 0-200

Parhaat pisteet muusta elinvoimadynamiikasta saa maan korkeimmalla asukaslukuun suhteutetulla vanhojen osakeasuntojen kauppojen määrällä ja vieraskielisten väestöosuudella.

 

 

 

Aluekehityksen nopea tilannekuva

Indeksin muodostaminen

Indeksi muodostetaan laskemalla indeksipisteet sekä väestödynamiikan että työllisyydynamiikan osa-alueiden muuttujille. Kokonaisuudessaan indeksissä on  muuttujia yhteensä 7. Muuttujiksi on valittu ne muuttujat, joista saadaan nopeasti päivittyvää kuukausi- ja kvartaalitason tietoa ja jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin aluekehitystä. Jokaisen muuttujian kohdalla jokaiselle kunnalle on annettu muihin kuntiin suhteutetun sijoituksen perusteella 0-100 pistettä (0 heikoin ja 100 paras pistemäärä). Väestödynamiikan osa-alueen kokonaispistemäärä on 300 pistettä ja työllisyysdynamiikan 300 pistettä, eli yhteensä 600 pistettä.

Muuttujat

 

VÄESTÖDYNAMIIKKA

 

INDIKAATTORIT
TIETOKANTA
INDEKSIN PISTEYTYS

1. LUONNOLLINEN VÄESTÖNLISÄYS (1000 asukasta kohden )
StatFin, väestö, väestön ennakkotilasto
0-100

2. KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO (1000 asukasta kohden )
StatFin, väestö, väestön ennakkotilasto
0-100

3. NETTOMAAHANMUUTTO
(1000 asukasta kohden )
StatFin, väestö, väestön ennakkotilasto
0-100
yht. 0-300

 

TYÖLLISYYSDYNAMIIKKA

 

INDIKAATTORIT
TIETOKANTA
INDEKSIN PISTEYTYS

1. TYÖTTÖMYYSASTE (%)
StatFin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (TEM), kuukausitilastot
0-100

2. NUORISO-TYÖTTÖMYYSASTE (alle 25v)
StatFin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (TEM), kuukausitilastot
0-50

3. PITKÄAIKAIS-TYÖTTÖMYYSASTE (%)
StatFin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (TEM), kuukausitilastot
0-50

4. ALOITTANEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (10000 asukasta kohden)
StatFin, yritykset, aloittaneet ja lopettaneet yritykset
0-100

yht. 0-300