Monitieteinen tutkimushanke väestökehityksen vaikutuksista varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen -hankinta

MDI toimi ITLA:n alihankkijana OKM:n hankkeessa: ”Väestönkehityksen vaikutus varhais- ja peruskoulutukseen”, jota ITLA:n kanssa toteutti Helsingin yliopisto. Monivuotisen hankkeen tutkimuskysymykset olivat:
1. Väestönmuutoksen tämänhetkiset vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen?
2. Kuntien strategiat ja tarpeet väestömuutokseen vastaamiseksi varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa?
3. Väestönmuutoksen vaikutukset lapsen oikeuksiin ja sivistyksellisen tasa-arvon toteutumiseen sekä vaikutusten seuranta?
4. Lasten ja nuorten näkemykset?

MDI osallistui ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseen laajalla tilastoihin ja aiempaan kirjallisuuteen perustuvalla tutkimuksella. MDI:n työ koostuu 1. kirjallisuuskatsauksesta alueelliseen väestönkehitykseen (tämän syihin ja vaikutuksiin) lasten ikäryhmän näkökulmasta, 2. analyysista pitkän aikavälin väestönkehityksestä varhais- ja peruskoulutuksen näkökulmasta 3. Lasten ikäryhmien kehityksen analysoinnista 2000-luvulla ja 4. tulevan kehityksen ennakoinnista sekä vaihtoehtoisista kehityskuluista.

Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin laajasti sekä akateemista tutkimusta, että erilaisia selvityksiä väestönkehityksen ja kouluverkon kehityksen teemoista. Kirjallisuuskatsaus loi viitekehyksen itse tutkimukselle, jossa tarkasteltiin ensin pitkän aikavälin väestönkehitystä lasten ikäryhmien näkökulmasta kansallisella, alueellisella (maakunta) ja paikallisella (kunta) tasolla. Kolmannessa työvaiheessa tarkastelua syvennettiin 2000-luvun kehityksen osalta; tavoitteena on osoittaa keskeisimmät muutostekijät lasten ikäryhmän kehityksen taustalla sekä alueelliset erot tässä kehityksessä. Viimeisessä työvaiheessa ennakoitiin tulevaa kehitystä väestöennusteen ja lukuisten väestöskenaarioiden avulla. Viimeisen työvaiheen ennakointi tuotti vaihteluvälin tulevalle lasten ikäryhmien kehitykselle, joka auttaa arvioimaan tulevaisuuden oletettuja kehityskulkuja.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan