Keravan nykytila-analyysi demografiasta ja sosioekonomiasta

MDI toteutti Keravan kaupungin asuntopolitiikan suunnittelun tueksi kattavan analyysin kaupungin toteutuneesta demografisesta kehityksestä, sosioekonomisesta tilasta ja kehityksestä sekä asumisesta. Lisäksi työssä päivitettiin aiemmin Keravalle toteutettu muuttoliikeanalyysi sekä tarkasteltiin kaupungin kehitystä segregaation näkökulmasta. Työssä tarkasteltiin sekä koko kaupungin kehitystä että kaupungin sisäistä kehitystä. Keravan kehitystä verrattiin muihin radanvarren kaupunkeihin Helsingin seudulla.

Työssä tunnistettiin Keravan väestönkehityksen olevan vahvaa, mutta sosiodemografiselta rakenteelta suhteellisen yksipuolista. Etenkin vieraskielisten merkitys kaupungin kasvulle sekä kansainvälisen muuttoliikkeen että maan sisäisen muuttoliikkeen muodossa. Samalla tunnistettiin koko maata koskettavien suurten demografisten muutostrendien vaikutus Keravalla: kaupungin väestö ikääntyy ja syntyvyyden kehitys on muun maan tavoin heikkoa.
Sosioekonomian osalta työssä korostui Keravan kaupungin haastava tila sosioekonomian ja (materiaalisen) hyvinvoinnin osalta. Erityisesti näiden teemojen kehitykseen liittyi poikkeuksellisen heikkoja kehityskulkuja. Haastava kehitys koskettaa Keravan lisäksi etenkin Vantaata, mutta vähäisemmässä määrin myös Järvenpäätä. Kehityksessä oli suuria kaupunginosatason eroja Keravalla, korostaen eriytyvää huono-osaisuuden kehitystä kunnassa.

Asumisen osalta Keravalla havaittiin keskeisinä trendeinä asuntokuntien pienentyminen sekä vuokra-asumisen yleistyminen. Näissä kehityksissä oli myös huomionarvoisen suuria eroja kaupunginosittain. Segregaation osalta tunnistettiin selviä segregaatiokehitysriskejä yksittäisissä kaupunginosissa.

Työn tulokset raportoitiin tiiviiseen avaintulosten raporttiin sekä laajempaan yksittäisiä muuttujia tarkastelevaan raporttiin. Työn tulokset esiteltiin erillisessä tilaisuudessa kaupunginvaltuustolle.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan