Rakentava vuorovaikutus hyvinvointia tukemassa

MDI arvioi Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -koulutus- ja kehityshanketta. Suomen Moniääniset ry:n hallinnoimaan ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaan hankkeeseen ovat osallistuneet kumppaneina Kokemus- ja vertaistoimijat ry Seinäjoelta ja Mielenterveyden keskusliitto.

A person is writing notes on his / her notebook.

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää vuorovaikutus- ja tunnetaitoja mielenterveyskentän eri toimijoille järjestömaailmassa. Ulkoisessa vaikutusten arvioinnissa käytettiin kansainvälisiä EuroHIS-8 -elämänlaatumittarin, Maailman terveysjärjestö WHO:n elämänlaatumittarin WHOQOL-BREF:n ja RAND-36 terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarin kysymyksiä.

Ulkoisen arvioinnin perusteella koulutus sai sen päättyessä hyödyllisyydestään keskiarvon 8,2 asteikolla 1-10. Tulosten mukaan osallistujissa on tapahtunut muutoksia kaikilla osa-alueilla, joihin koulutuksella pyrittiin vaikuttamaan. Osallistujilla on tapahtunut myönteistä kehitystä heidän voimavaroissaan, sosioemotionaalisissa, sosiokognitiivisissa ja sosiaalisissa taidoissaan, kiintymyssuhteissa ja osallisuudessa sekä minäkuvassa, itsetunnossa, odotuksissa ja uskomuksissa. 

Osallistujien koettu elämänlaatu, itsetuntemus, sosiaaliset taidot ja tunne-elämätaidot parantuivat koulutuksen aikana. 

Myös tarve lääke- tai muulle hoidolle sekä sairaudesta aiheutuva turvattomuuden tunne vähentyi. Tulos on hyvä myös siksi, että osallistujat olivat kokeneet haasteellisia tilanteita elämässään lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden aikana.

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -koulutus osoitti, että opettelemalla rakentavaa vuorovaikutusta pystyttiin lisäämään kumppanijärjestöjen toiminnassa mukana olevien mielenterveyskuntoutujien, kokemusasiantuntijoiden ja järjestöjen työntekijöiden koettua hyvinvointia.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin