Alue- ja väestökehityksen trendit osoittavat suuntaa linja-autoliikenteen tulevaisuudelle

Alueiden eriytyminen ja erilaistuminen kiihtyy. Väestön vanhetessa ja keskittyessä alueiden välinen kilpailu niukkenevista resursseista voimistuu ja kiristyy. Lisäksi muuttoliike keskuskaupungeista kehyskuntiin on kasvanut voimakkaasti koronapandemian aikana. Miten nämä sekä muut alue- ja väestökehityksen trendit vaikuttavat linja-autoliikenteen ja henkilökuljetusliikenteen järjestämiseen ja toimintaan tulevaisuudessa?

MDI tarkasteli Linja-autoliitolle toimivaltaisten viranomaisalueiden väestönkehitystä ja potentiaalisten asiakasryhmien kehitystä 2010-luvulla sekä tulevaisuudessa vuosien 2020–2040 aikana. Analyysi jakautui kolmeen osioon: väestönkehityksen yleiskuvaan, toteutuneen kehityksen analysointiin sekä tulevan kehityksen analysointiin.

Väestönkehityksen yleiskuvassa kuvattiin koko maan tasolla keskeisimmät väestönkehityksen trendit ja muutokset. Toteutuneen kehityksen osalta analysoitiin toimivaltaisten viranomaisalueiden väestön, työllisyyden, sosiodemografian sekä opiskelijoiden ja koululaisten määrän kehitystä. Tulevaa kehitystä analysoitiin MDI:n väestöennusteen skenaarioiden pohjalta sekä tämän pohjalta tehtyjen arvioiden perusteella; tavoitteena oli kuvata potentiaalisten asiakasryhmien kehitystä tulevaisuudessa.

Joukkoliikenteeseen tulevaisuudessa yhä vahvemmin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa polarisoitunut väestö- ja työpaikkakehitys sekä alle 15-vuotiaiden määrän väheneminen ja yli 75-vuotiaiden määrän kasvu. Poikkeusajat itsessään ovat tuoneet oman vaikutuksensa useille toiminta-alueille, ja voimistunut monipaikkaisuus sekä lisääntynyt etätyö vaikuttavat entistä enemmän alue- ja väestökehitykseen ja muuttavat ihmisten liikkumista.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa