EVP-indeksin muodostaminen

Analyysin aluerajauksena käytettiin kuntatasoa ja analyysin kohteena olivat Manner-Suomen 293 kuntaa 1.1.2022 alueluokituksen mukaisesti. Jokaisen muuttujan tieto kerättiin kuntakohtaisesti. Indeksissä jokaiselle kunnalle annettiin muuttujakohtaisesti arvo 0–100 välillä kunnan arvon persentiiliin perusteella siten, että vahvin arvo saa aina arvon 100 ja heikoin arvon 0. Kaikki muut arvot sijoittuivat näiden arvojen väliin.

Indikaattorien arvoista aggregoitiin molemmat indeksit, jotka perustuvat kaikkien käytettyjen indikaattorien keskiarvoon. Molempien indeksien indikaattorien keskiarvosta muodostetaan alueen EVP-indeksi, joka kuvaa alueen elinvoima- sekä veto- ja pitovoimadynamiikan positiota suhteessa kaikkiin muihin kuntiin. Kaikki muuttujat olivat painottomia eli samanarvoisia suhteessa toisiinsa. Tulokset laskettiin erikseen sekä elinvoima- että veto- ja pitovoimaindeksin osalta sekä lopuksi yhteistuloksena molempien indeksien perusteella. 

Alueiden elin-, veto- ja pitovoimaa voidaan tarkastella useilla tavoilla valitusta näkökulmasta riippuen. Kyse on laajasta kokonaisuudesta, joita ei voi mitata käyttämällä vain yhtä muuttujaa toisin kuin esimerkiksi väestö- ja työpaikkalisäystä tai bruttokansantuotetta. Alueiden elinvoiman, vetovoiman ja pitovoiman mittaamisessa ei ole yhtä ainoaa ja oikeaa menetelmää, vaan saadut tulokset riippuvat aina valituista teemoista ja muuttujista, käytetyistä painotuksista, valitusta ajankohdasta.

Elinvoimaindeksin muuttujat

MuuttujaAjankohta vuoden 2023 indeksissäLähde
Tulonsaajien mediaanitulot2021Tilastokeskus
Yritystiheys2022Tilastokeskus
Koulutustasoindeksi2021Tilastokeskus
Työllisyysaste 35-442021Tilastokeskus
Työpaikkaomavaraisuus (%)2021Tilastokeskus
Taloudellinen huoltosuhde2021Tilastokeskus
Yksityisen sektorin työpaikkamuutos2019–2021Tilastokeskus
Verotulot yhteensä €/as.2022Kuntaliitto
Konsernin kertynyt yli- tai alijäämä €/as.2022Tilastokeskus
Sairastavuusindeksi2019THL

Veto- ja pitovoimaindeksin muuttujat

MuuttujaAjankohta vuoden 2023 indeksissäLähde
Väestönmuutos (%)2018–2022Tilastokeskus
Väestönmuutos (%)2021–2040MDI:n Väestöennuste
Työllisten nettomuutto / vuosi (1000 as. kohden)2019–2021Tilastokeskus
Sisäinen muuttovilkkaus (1000 as. kohden)2020–2022Tilastokeskus
Valmistuneet asunnot (10 000 as. kohden)2019–2021Tilastokeskus
Vanhojen osakeasuntojen neliöhinta2022Tilastokeskus
Ulkomaalaistaustaisten osuus (%)2022Tilastokeskus
Opiskelijoiden osuus väestöstä (%)2021Tilastokeskus
15–34-vuotiaiden nettomuutto / vuosi (‰)2020–2022Tilastokeskus
Kesäasukkaat (100 as. kohden)2021Tilastokeskus

HUOM! Tulkintojen osalta on huomioitava se, ettei indeksistä voi suoraan päätellä alueen absoluuttisen aluekehityksen tilaa, vaan alueen position poikkileikkaustilanteessa suhteessa muihin Manner-Suomen kuntiin tai kuntatyyppiin.

ELINVOIMA = aluetaloudelliseen perustaan ja kasvuun liittyvät tekijät, jotka voidaan edelleen jakaa ulkoiseen ja sisäiseen sekä kovaan ja pehmeään elinvoimaan.

VETOVOIMA = kuinka kiinnostava, houkutteleva, dynaaminen, haluttava jne. alue on ulkopuolisten näkökulmasta, joka voidaan edelleen jakaa muutto-, sijainti-, paikka- ja kiertovetovoimaan.

PITOVOIMA =  kuinka viihtyisä, mukava, hauska, turvallinen jne. alue on alueen omien asukkaiden, yritysten ja toimijoiden näkökulmasta.