Tietopalvelun tietosisällöt

Tältä sivulta löydät tarkemmat tiedot MDI:n tietopalvelun tietosisällöistä ja indeksien laskentaperusteista.

Aluekehityksen laaja tilannekuva

Aluekehityksen kokonaisindeksin muodostaminen

Kuntien aluekehityksen kokonaisindeksi (AKI) muodostetaan laskemalla indeksipisteet kuuden kuntakehitystä kuvaavan osa-alueen muuttujille ja laskemalla tämän jälkeen kaikki pisteet yhteen. Osa-alueittain kunnat saavat dynamiikkapisteitä 0-300p väliltä (muun elinvoimadynamiikan maksimipisteet ovat 200p). Kokonaispisteiden teoreettinen maksimiarvo on 1700pistettä. Kokonaisuudessaan indeksissä on  muuttujia yhteensä 17. Muuttujiksi on valittu ne muuttujat, jotka kuvaavat yhdessä mahdollisimman laaja-alaisesti kuntien kehitystä ja tuo mahdollisimman hyvin myös kuntien välisiä eroja esiin. Indeksi- ja dynamiikkapisteet toimivat hyvänä lähtökohtana kuntakehitystä avaaville syventäville tarkasteluille sekä kehitystoimenpiteiden pohdinnalle.

Muuttujat

TYÖLLISYYSDYNAMIIKKA

INDIKAATTORITTIETOKANTAINDEKSIN PISTEYTYS

1. TYÖLLISYYSASTE (%)Statfin, väestö, työssäkäynti, väestön pääasiallinen toiminta0-100 2. TYÖTTÖMYYSASTE (%)Statfin, työmarkkinat, työnvälitystilasto (tem)0-100 3. TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE(1000 asukasta kohden )Statfin, väestö, työssäkäynti, väestön pääasiallinen toiminta0-100 yht. 0-300

Parhaat pisteet työllisyysdynamiikasta saa maan korkeimmalla työllisyysasteella, alhaisimmalla työttömyysasteella ja parhaimmalla huoltosuhteella (korkein työllisen väestön osuus koko väestöstä).

YRITYSDYNAMIIKKA

INDIKAATTORITTIETOKANTAINDEKSIN PISTEYTYS

1. ALOITTANEIDEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (1000 asukasta kohden)StatFin, yritykset, aloittaneet ja lopettaneet yritykset 0-100 2. YRITYSTEN TOIMIPAIKKOJEN LIIKEVAIHTO (vuosimuutos %)Statfin, yritykset, alueellinen yritystoimintatilasto 0-100 3. AVOIMEN SEKTORIN OSUUS KAIKISTA TYÖPAIKOISTA (%)Statfin, väestö, työssäkäynti, alueella työssäkäynti työnantajasektoreittain0-100 yht. 0-300

Parhaat pisteet yritysdynamiikasta saa maan korkeimmalla aloittaneiden yritysten määrällä, yritysten toimipaikkojen liikevaihdolla ja avoimen sektorin työpaikkaosuudella.

VETOVOIMADYNAMIIKKA

INDIKAATTORITTIETOKANTAINDEKSIN PISTEYTYS

1. VÄESTÖNLISÄYS (vuotuinen %)Statfin, väestö, väestörakenne0-100 2. ALLE 55-VUOTIAIDEN OSUUS (%)Statfin, väestö, väestörakenne 0-100 3. VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN MÄÄRÄ / 10 000as.StatFin, kaupunki- ja seutuindikaattorit, rakentaminen, valmistuneet asunnot0-100 yht. 0-300

Parhaat pisteet vetodynamiikasta saa maan korkeimmalla vuotuisella väestönlisäyksellä, alle 55-vuotiaiden osuudella ja valmistuneiden asuntojen asukaslukuun suhteutetulla määrällä.

TULODYNAMIIKKA

INDIKAATTORITTIETOKANTAINDEKSIN PISTEYTYS

1. KUNNALLISVEROTETTAVIEN TULOJEN MÄÄRÄ,  €/asukasTilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit, kunnallistalous 0-100 2. BKT €/asukas, käyvin hinnoin (kuntatasolla käytetään seudun lukua)Statfin, kansantalous, aluetilinpito0-100 3. TULOVEROPROSENTTIStatFin, Tilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit, kunnallistalous0-100 yht. 0-300

Parhaat pisteet tulodynamiikasta saa maan korkeimmalla asukaslukuun suhteutetulla kunnallisverotettavien tulojen määrällä, bruttokansantuotteella ja alhaisimmalla tuloveroprosentilla.

KOULUTUS- JA HYVINVOINTIDYNAMIIKKA

INDIKAATTORITTIETOKANTAINDEKSIN PISTEYTYS

1. KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 15-VUOTTA TÄYTTÄNEESTÄ VÄESTÖSTÄ (%)Statfin, koulutus, väestön koutusrakenne0-100 2. VAIN PERUSASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 15-VUOTTA TÄYTTÄNEESTÄ VÄESTÖSTÄ (%)Statfin, koulutus, väestön koutusrakenne0-100 3. THL:N SAIRASTAVUUSINDEKSISotkanet, sairastavuusindeksi, THL:n sairastavuusindeksi0-100 yht. 0-300

Parhaat pisteet koulutus- ja hyvinvointidynamiikasta saa maan korkeimmalla korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudella, alhaisimmalla ainoastaan perusasteen tutkinnon suorittaneiden osuudella sekä alhaisimmalla sairastavuusindeksillä.

MUU ELINVOIMADYNAMIIKKA

INDIKAATTORITTIETOKANTAINDEKSIN PISTEYTYS

1. VANHOJEN OSAKEASUNTOJEN KAUPPOJEN MÄÄRÄ / 10 000as.Statfin, asuminen, Osakeasuntojen hinnat0-100 2. VIERASKIELISTEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) (alue saa sitä paremmat pisteet mitä enemmän alueella on suhteellisesti vieraskielisiä)Statfin, väestö, väestörakenne0-100 yht. 0-200

Parhaat pisteet muusta elinvoimadynamiikasta saa maan korkeimmalla asukaslukuun suhteutetulla vanhojen osakeasuntojen kauppojen määrällä ja vieraskielisten väestöosuudella.