Kajaanin aluekehityksen tietopalvelu

Väestö

Vetovoima

Työllisyys

Yritystoiminta

Koulutus- ja hyvinvointi

Talous

KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT

VÄESTÖDYNAMIIKKA

Väkiluku. Tieto kunnassa vakinaisesti asuvasta väestöstä vuoden lopussa (31.12.).

Väestöennuste. Tilastokeskuksen väestöennuste on demografinen trendilaskelma, jossa väestönkehityksen on oletettu jatkuvan viime vuosien kaltaisena.

Väestöllinen huoltosuhde. Alle 15-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrän suhde sataa työikäistä kohti.

Taloudellinen huoltosuhde. Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien suhde sataa työllistä kohden.

Vieraskielisten osuus. Vieraskielisiksi luetaan henkilöt, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.

 

VETOVOIMADYNAMIIKKA

Vanhojen osakeasuntojen kauppojen lkm. Vanhalla asunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka ei ole valmistunut tarkasteluvuonna tai sitä edeltävänä vuonna.

Valmistuneet asunnot. Vuoden aikana valmistuneet asumiseen käytettävät rakennukset, joissa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta.

Väestönlisäys. Väestönlisäys kuvaa kokonaisuutena muuttoliikkeen ja luonnollisen väestönlisäyksen summaa.

Nettomaahanmuutto. Maahanmuuton ja maastamuuton erotus.

Kuntien välinen nettomuutto. Kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus.

Luonnollinen väestönlisäys. Syntyneiden enemmyys eli elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus.

Väestönmuutos aluetyypin mukaan. Väestönmuutos Kajaanin taajama-alueella ja taajama-alueen ulkopuolella. Väestö on laskettu 1 km x 1 km Tilastokeskuksen ruutuaineistosta. Jos 1km ruudun keskipiste on keskustataajama-rajauksen sisällä tai rajalla niin ruutu kuuluu sillon keskustataajamaan ja jos ulkopuolella ni sillon muuta aluetta. Keskustaajama-alue näkyy alla olevassa kuvassa.

 

TYÖLLISYYSDYNAMIIKKA

Työttömät. Työtön on TE-toimistossa työnhakijaksi rekisteröitynyt henkilö, joka ei ole työsuhteessa eikä työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään.

Pitkäaikaistyöttömät. Pitkäaikaistyöttömät sisältää vähintään vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleet. Pitkäaikaistyöttömien osuus on esitetty prosentteina työttömistä.

Nuorisotyöttömät (sotkanet). Nuorisotyötön on 15-24-vuotias työtön. Nuorisotyöttömyysaste tarkoittaa 15-24 -vuotiaiden työttömien %-osuutta 18-24-vuotiaasta työvoimasta.

Pendelöinti. Pendelöinnillä tarkoitetaan työssäkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Nettopendelöinnillä tarkoitetaan alueen ulkopuolella työssäkäyvien ja alueelle muualta töihin tulevien henkilöiden välistä erotusta.

Työllisyysaste. Työllisyysaste on laskettu työssäkäyntitilastosta 18-64-vuotiaiden työllisten osuudesta suhteessa samanikäiseen väestöön.

 

YRITYSDYNAMIIKKA

Aloittaneet- ja lopettaneet yritykset (Tilastokeskus). Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto laaditaan poimimalla tilastointiajankohdan poikkileikkaustilanteen tiedot yritysrekisteristä sekä Verohallinnon rekisteröintitiedoista.

Aloittaneet- ja lopettaneet yritykset (PRH). PRH:n tiedoissa aloittaneista ja lopettaneista yrityksissä on huomioitu yritykset, jotka ovat kaupparekisterissä (vrt. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat Verohallinnon rekisteriin). Kerätyt tiedot perustuvat rekisteripoimintaan, jolloin mukana ovat ne yritykset, jotka ovat rekisterissä poiminnan tekohetkellä.

Yritysten toimipaikkojen liikevaihto. Yritysten toimipaikkojen liikevaihto/henkilö (1 000 euroa).

Kaikkien toimialojen suhdannekehitys (ks. toimialaluokitus tarkemmin sivun lopussa). Kainuun liiton tilaaman Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100). Tilaston lähdeaineistona on verohallinnon kausiveroaineisto (kokonaisaineisto), jonka lisäksi hyödynnetään Tilastokeskuksen omaa kuukausittaista suoraa tiedonkeruuta sekä vuositilastoja.

 

KOULUTUS- JA HYVINVOINTIDYNAMIIKKA

Koulutusrakenne. Väestön koulutusrakenne kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön jakautumista perusasteen, keskiasteen ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneisiin. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet jaetaan tarkemmin alimman korkea-asteen, alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneisiin.

Perustoimeentulotukea saaneet. Kelan maksaman perustoimeentulotuen saajat ja saajien osuus väestöstä. Saajaksi tilastoidaan henkilö, jonka kotitaloudelle on tilastointijaksolla maksettu nollaa suurempi maksu. Saajien osuus väestöstä alueittain ja ikäryhmittäin on laskettu Kelan väestötietojen perusteella.

THL:n sairastavuusindeksi. Indeksi kuvaa kuntien väestön sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia.  Indeksi on sairausryhmittäisten osaindeksien painotettu summa. Indeksin arvo on sitä suurempi, mitä yleisempää sairastavuus alueella on. Indeksin arvo on aikasarjan viimeisenä vuotena koko maassa 100. Aikasarjoja tarkasteltaessa on huomioitava, että myös aiempien tarkasteluvuosien indeksin arvot muuttuvat uuden päivityksen myötä.

 

TULODYNAMIIKKA

Kunnallisvero. Kunnallisvero on ansiotulosta kunnalle suoritettava tulovero. Tässä luku on ilmoitettu jaettuna tilinpäätösvuoden asukasmäärällä.

Tuloveroprosentti. Keskimääräiset tuloveroprosentit (veroäyrin hinnat) eri aluesummille on laskettu edellisen vuoden veroäyrimäärillä (ansiotulosta määrätyt äyrit) painotettuina.

Lainakanta.  Lainakanta on: Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) kunnan taseesta. Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.  Väestötietona on käytetty alueella asuvan väestön määrää kunkin vuoden lopussa

BKT. Bruttokansantuote käypiin hintoihin mittaa kokonaistuotantoa, johon lasketaan mukaan kaikki tiettynä aikana tuotetut tavarat ja palvelut. Luku saadaan Tilastokeskuksen aluetilinpidosta vain seututasolla.

 

Toimialaluokitus: ks. tarkemmin http://kuiskintaa.fi/

  1. ICT ja Elektroniikka

26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
27 Sähkölaitteiden valmistus
2931 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin
58 Kustannustoiminta
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
60 Radio- ja televisiotoiminta
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
63 Tietopalvelutoiminta
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi

  1. Metalli

25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus

  1. Matkailu

017 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
491 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
493 Muu maaliikenteen henkilöliikenne
503 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
511 Matkustajalentoliikenne
55 Majoitus
56 Ravitsemistoiminta
7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing
7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing
7734 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
9311 Urheilulaitosten toiminta
9313 Kuntokeskukset
9319 Muu urheilutoiminta
932 Huvi- ja virkistystoiminta
9604 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut

  1. Biotalous

011_016 Maatalous
017 Metsästys
021 Metsänhoito
022Puunkorjuu
023 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
024 Metsätaloutta palveleva toiminta
025 Metsien nettokasvu
03 Kalatalous
0892 Turpeen nosto
101Teurastus, lihan säilyvyyskäsittely ja lihatuotteiden valmistus
102 Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä
103 Hedelmien ja kasvisten jalostus ja säilöntä
104 Kasvi- ja eläinöljyjen ja -rasvojen valmistus
105 Maitotaloustuotteiden valmistus
106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus
107 Leipomotuotteiden, makaronien yms. valmistus
108 Muiden elintarvikkeiden valmistus
109 Eläinten ruokien valmistus
110 Juomien valmistus
131 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu
132 Kankaiden kudonta
133 Tekstiilien viimeistely
139 Muiden tekstiilituotteiden valmistus
141 Vaatteiden valmistus (pl. turkisvaatteet)
142 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
143 Neulevaatteiden ja sukkien valmistus
151 Nahan parkitseminen ja muokkaus; laukkujen ja satuloiden valmistus; turkisten muokkaus
152 Jalkineiden valmistus
161 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
162 Puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
212 Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus
310 Huonekalujen valmistus
351 Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu
352 Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
360 Veden otto, puhdistus ja jakelu

  1. Elintarvike

0145 Lampaiden ja vuohien kasvatus
0146 Sikojen kasvatus
0147 Siipikarjan kasvatus
0149 Muiden eläinten kasvatus
01492 Poronhoito
01499 Muu eläinten hoito
015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
016 Maataloutta palveleva toiminta
023 Luonnontuotteiden keruu (pl. polttopuu)
03 Kalastus ja vesiviljely
10 Elintarvikkeiden valmistus
11 Juomien valmistus

  1. Metsä ja Puu

021 Metsänhoito
022 Puunkorjuu
024 Metsätaloutta palveleva toiminta
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
31 Huonekalujen valmistus

  1. Kaivannaistoiminta

07 Metallimalmien louhinta
081 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto
0891 Kemiallisten ja lannoitemateriaalien louhinta
0899 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
237 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely
2399 Ei metallisten mineraalituotteiden valmistus (uusi)

  1. Energia

0892 Turpeen nosto
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta