Monipaikkainen tietotyö maaseudun tulevaisuutena?

MDI on toteuttanut MMM:n ja maaseutupolitiikan neuvoston rahoittamaa Monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus ja maaseudun tietotalous (MATTI) -hanketta. Webinaarissa esitellään hankkeen lopputuloksia sekä politiikkasuosituksia siitä, miten maaseudulla voidaan vahvistaa monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn ja tietotalouden edellytyksiä – vai voidaanko?

Kaksi ihmistä työskentelee tietokoneella

Maaseudun tietotalous on nostettu viime vuosina kotimaisen maaseutupolitiikan agendalle, erityisesti yhdistettynä etätyöhön ja paikkariippumattomaan työhön. Vaikka teemalla on ollut poliittista nostetta, on aihetta käsittelevä tutkimuskirjallisuus ollut viime vuosina verrattain vähäistä. Kirjallisuudessa maaseudun tietotaloutta tukeviksi tekijöiksi on tunnistettu korkean osaamistason työvoima, korkeakoulut, paikalliset “viehkoustekijät”, infrastruktuuri, koko sekä sijainti. Myös maaseutujen sosiaalisella pääomalla ja yhteistyöllä kasvuseutujen kanssa on merkitystä maaseudun tietotalouden kehityksen kannalta.

Monipaikkaisuudesta ja paikkariippumattomuudesta maaseudun elinvoimaisuuden vauhdittajana on puhuttu pitkään, mutta tämä puhe on jäänyt monilta osin realisoitumatta, jos tarkastellaan toteutunutta kehitystä tai kehittämisen sisältöjä. Koronakriisin myötä on tapahtunut sekä määrällinen että kulttuurinen muutos erityisesti etätyön osalta: etätyötä tehdään huomattavasti enemmän kuin ennen koronakriisiä ja organisaatioiden käytännöt ja normit ovat muuttuneet aiempaa sallivammiksi etätyötä kohtaan. Myös etänä työskentelyn mahdollistavat ohjelmistot ja laitteet ovat kehittyneet lyhyen ajan sisällä.

Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuden tarkasteluun sisältyy muun muassa terminologisia ja tiedonmuodostukseen liittyviä haasteita. Termejä monipaikkainen työ, paikkariippumaton työ ja etätyö käytetään monesti sekavasti ja epäjohdonmukaisesti ja eri käsitteiden merkitykset saattavat limittyä toisiinsa. Ilmiön laajuuden hahmottamista ja seurantaa vaikeuttaa kuitenkin erityisesti tilastotiedon rajallinen saatavuus. Monet julkihallinnollisten toimijoiden tuottamat jatkuvat tiedontuotannon prosessit perustuvat oletukseen ihmisten yksipaikkaisuudesta.

Vaikka Suomessa ei ole vielä otettu selkeää ja aktiivista kehittämisotetta paikkariippumattomuuteen ja monipaikkaisuuteen, tarjoavat ne ilmiöinä paljon mahdollisuuksia maaseutualueille. Niihin liittyvän kehityspotentiaalin realisoituminen edellyttää kuitenkin systeemistä yhteiskuntapoliittista muutosta kohti aidosti monipaikkaisen elämän mahdollistavaa yhteiskuntaa.

Ohjelma

9.30 Tervetuloa! MDI

9.35 Hankkeen tulosten esittely: Sari Rannanpää, Henrika Ruokonen

9.55 Kommenttipuheenvuoro: Jonna Käpylä

10.00 Keskustelua

10.15 Maaseudun monipaikkaisen ja paikkariippumattoman tietotyön tulevaisuus ja kestävyys: Sari Rannanpää, Samuli Manu, Henrika Ruokonen

10.35 Kommenttipuheenvuoro: Jukka Teräs

10.40 Keskustelu

10.55 Loppusanat

11.00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu linjoille täyttämällä lomake 25.1.2023 mennessä. Lähetämme Zoom-linkin päivää ennen tilaisuutta.

Tervetuloa mukaan!