Valtion ohjaus 2020-luvulla (OHJAUS2020)

Valtion ohjausjärjestelmät ovat jatkuvassa muutoksessa ja Suomessa kokonaisvaltaista tarkastelua valtion ohjauksen nykytilasta ja haasteista yhteiskunnan ja hallinnon toimintatapojen muutoksessa ei ole viime aikoina tehty. Yksittäisten ja selkeästi rajautuvien asiakokonaisuuksien sijaan ohjauksessa ollaan tekemisissä hallinnonalojen rajat ylittävien ilmiöiden kanssa. Systeemistä muutosta ei saada aikaiseksi sektoreittain rakentuvien toimintatapojen kautta ja vain perinteisten säädös- ja resurssiohjauksen keinoin. Yhteenkietoutuneiden ja kompleksisten politiikkakysymysten haltuunotto ja niiden ohjaaminen vaatii kokonaisvaltaista näkemystä sekä erilaisia ohjauskeinoja ja niiden yhdistelmiä. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa ja käydään näkemyksellistä ja avointa vuoropuhelua tukemaan suomalaista ohjauspoliittista keskustelua. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, millaisia peruspiirteitä liittyy ohjaukseen eri sektoreilla ja erilaisissa politiikkatavoitteissa ja miten ylikansallinen sääntelyjärjestelmä siihen vaikuttaa. Hankkeessa tuotetaan kokonaiskuva valtion ohjaustoiminnan kehityksestä ja nykytilasta Suomessa sen yhteiskunnallisessa kontekstissa, kirjallisuuskatsauksen, työpajojen ja tilanneanalyysin pohjalta.