Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU)

Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU) -hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa uuden työn ja tietotalouden (tietointensiivisen palvelutoiminnan) reunaehdoista maaseudulla naisten näkökulmasta. Hankkeen tutkimusteemana on koulutuksen ja työelämän sukupuolisegregaatio sekä uuden työn mahdollisuuksien ja ohjauskeinojen tarkastelu maaseudulla naisten näkökulmasta. Hankkeessa vastataan tutkimuskysymykseen ”Mitkä tekijät edistävät tai jarruttavat uuden työn mahdollisuuksia maaseudulla naisten näkökulmasta?”

Hankkeessa tuotetaan tietointensiivisen palvelutoiminnan nykytilan katsaus maaseudulla naisten näkökulmasta, kartoitetaan tekijöitä, jotka edistävät tai jarruttavat uuden työn mahdollisuuksia maaseudulla naisten näkökulmasta sekä kartoitetaan ja pohditaan ohjauskeinoja, joilla uuden työn mahdollisuuksia maaseudulla naisten näkökulmasta voi edistää.

Hankkeen toteuttaa Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Public Oy. Hankkeessa toimii asiantuntijana KTT Emilia Kangas. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä ovat olemassa olevan aineiston (laadullinen aineisto sekä määrällinen tilastotietoaineisto) analysointi, teemahaastattelut, sähköinen kysely työpajat sekä tapaustutkimus. Tutkimuksen analyysimenetelminä käytetään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Hanke toteutetaan aikavälillä toukokuu 2021 – kesäkuu 2022.