Tiedosta työhyvinvointia ja tuottavuutta –hankkeen kehityskeskusteluselvitys

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mällä on käynnissä Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hank­e 1.2.2020-31.1.2023, jonka tavoitteena on edistää ja tukea Kai­nuun so­ten hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tia se­kä vä­hen­tää toi­min­taym­pä­ris­tön luo­mia pai­nei­ta. Lisäksi tavoitteena on kehittää tiedolla johtamista sekä tuottavuutta. Osana hanketta MDI toteutti kehityskeskusteluselvityksen, jossa tarkasteltiin kehityskeskustelujen nykytilaa sekä sen mahdollisia vaihtoehtoja. Selvityksen tehtävänä oli tuottaa kehityskeskustelujen uudistamista varten kehityskohteita sekä ratkaisuehdotuksia. Selvitystä varten hankittiin tietoa monilta eri toimijoilta, kuten Kainuun soten työntekijöiltä, esimiehiltä ja muilta sairaanhoitopiireiltä. Selvityksen tuloksista laadittiin raportti sekä tiivis ja selkeä video.